ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47  (เดอะซันเกมส์ 2020) ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภททีมชาย

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คว้าเหรียญทอง จากประเภททีมชาย

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47  ( เดอะซันเกมส์ ) เมื่อวันที่ 15-18 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต มีมหาลัยเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 30 สถาบัน และมีนักกีฬาร่วมการแข่งขันกว่า 120 คน 

 

ภาพรวมการแข่งขันหมากล้อม ประเภททีมชาย เต็ง 1 คือ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โดยนักกีฬาฝีมือระดับ 5 ดั้ง และ 4 ดั้ง ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดในการแข่งขันประเภทนี้ และไม่มีการพลิกโผแต่ประการใด มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คว้าเหรียญทองในประเภทนี้ได้สำเร็จ

ผลการแข่งขันประเภททีมชาย

เหรียญทอง : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประกอบด้วย นายกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ, นายณัฐวัชร์ พ่อค้า และ นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ

หรียญเงิน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบดัวย นายทวีศักดิ์ ทวีสกุลชัย, นายสรวิชญ์ วิทยาพิภพสกุล, นายนราวิชญ์ พงศ์กิจวรสิน และ นายนทีกานต์ แก่นณรงค์

เหรียญทองแดง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย นายธนกฤต สิทธิสันติกุล, นายวรวิช สืบปาละ และ นายจิติศักดิ์ สอนสุข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย นายเปรม เทียวมงคล, นายรัชพงศ์ เฉลิมกิจวณิชย์, นายปฏิภาณ เทียนไธสง และ นายจักรพรรดิ เวชรังษี