ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47  (เดอะซันเกมส์ 2020) ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลหญิง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้าเหรียญทอง จากประเภทบุคคลหญิง

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47  ( เดอะซันเกมส์ ) เมื่อวันที่ 15-18 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต มีมหาลัยเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 30 สถาบัน และมีนักกีฬาร่วมการแข่งขันกว่า 120 คน 

ภาพรวมการแข่งขันหมากล้อม ประเภทบุคคลหญิง  ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ เต็ง 1 เนื่องจากมีฝีมือสูงถึง 4 ดั้ง และคว้าเหรียญทองให้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อีกเหรียญ

ผลการแข่งขันประเภทบุคคลชาย

เหรียญทอง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ นางสาวณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์

หรียญเงิน : มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ นางสาวยลดา น้าวิไลเจริญ

เหรียญทองแดง : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตย์ ได้แก่ นางสาวศศพร จอมหงษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ ประธาน