ผลการแข่งขันการแข่งขันกีฬาหมากล้อม อาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่14

สรุปผลการแข่งขันการแข่งขันกีฬาหมากล้อม อาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่14

ประเภทบุคคลชาย


รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อศจ.สุราษฎร์ธานี
ประกอบด้วย     นายจักรกฤษ  สุวรรณรัตน์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อศจ.ศรีสะเกษ
ประกอบด้วย     นายณัฐพงศ์  อุดมแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อศจ.พะเยา
ประกอบด้วย     นายพัทธพล  มูลฟู

ประเภทบุคคลหญิง


รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อศจ.พัทลุง
ประกอบด้วย     นางสาวเมธาวี แกล้วทนงค์ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อศจ.กำแพงเพชร
ประกอบด้วย     นางสาวศิรประภา แถลงกิจ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อศจ.ศรีสะเกษ
ประกอบด้วย     นางสาวมุกดา ศรีคราม

ประเภททีมชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อศจ.พัทลุง
ประกอบด้วย     นายสรรเพชญ พรวัฒนากุล
นายชาญณรงค์ ตรรกวุฒิพันธุ์
นายปรเมศ  โล่ทอง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อศจ.ศรีสะเกษ
ประกอบด้วย     นายณัฐพงษ์  ชำนิกุล
นายธเนศ  ขาวเอี่ยม
นายสุทัศน์  สุขส่ง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อศจ.ภูเก็ต
ประกอบด้วย     นายภควัฒน์   หาญพงศ์พิพัฒน์
นายวิถี    จันทโรทัย
นายปิยพงศ์  ทนน้ำ

ประเภททีมหญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อศจ.น่าน
ประกอบด้วย               นางสาวภาคินี  เรืองอินตา
นางสาวปรียา  ศรีประเสริฐ
นางสาวสุชัญญา ชัยสุรสินทวี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อศจ.ศรีสะเกษ
ประกอบด้วย               นางสาวมัลลิกา  จำปา
นางสาวกนกวรรณ  พินิจผล
นางสาวศศิวิมล  เพ็งเภา 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อศจ.ศรีสะเกษ
ประกอบด้วย               นางสาวนิภาพร  พรมโลก
นางสาวกนกพร  บุศดีหงส์
นางสาวฐิติพร   จากโคกสูง                  

ประเภททีมผสม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อศจ.ภูเก็ต
ประกอบด้วย               นายสุรยุทธ  ใจดี
นายกฤตภาส  เทพนรินทร์
นางสาวณัฐมน บุญพา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อศจ.ชลบุรี
ประกอบด้วย               นางสาวศิริพรรณ พานิช
นายธนวัฒน์ แก้วกลม
นายวชิระ มานูเจริญโชค          

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อศจ.ศรีสะเกษ
ประกอบด้วย               นางสาวรัชนีกร   ศรียันต์
นายณัฐนนท์    กุศลพันธ์
นายภัคพล  ไชยเชียงพิณ         

ประเภทคู่ชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อศจ.ชลบุรี
ประกอบด้วย     นายอิทธิกร  บุญพร
นายนันทวัฒน์ อังกาบ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อศจ.พัทลุง
ประกอบด้วย     นายปรวิศร์  โล่ทอง
นายพงศ์พัฒน์ ตรรกวุฒิพันธุ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อศจ.ร้อยเอ็ด
ประกอบด้วย     นายภัทรชัย  วรรณยศ
นายนรินทร์  โปรยทอง

ระเภทคู่หญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อศจ.น่าน
ประกอบด้วย     นางสาวอภิลาภ นันไชย
นางสาวรสริน  สายคำกอง                  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อศจ.สุโขทัย
ประกอบด้วย     นางสาวอรนุช  สวัสดิ์รักษา
นางสาวพิชญา  คุ้มเรือน           

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อศจ.ศรีสะเกษ
ประกอบด้วย     นางสาวจันทร์เพ็ญ  พินิจผล
นางสาวสุพิชชา  พลคำ            

ประเภทคู่ผสม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อศจ.กรุงเทพฯ
ประกอบด้วย     นายธนากร  ศรีสงคราม
นางสาวนิชาภา  อิ่มใจ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อศจ.กรุงเทพฯ
ประกอบด้วย     นางสาวณัฐชยา สราญฤทธิไกร
นายดาราพงษ์ เทียบสม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อศจ.อุบลราชธานี
ประกอบด้วย     นางสาวขจีวรรณ  ดวงแก้ว
นายสุทธิพงษ์  คำแก้ว

รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น

ได้แก่ อาจารย์จเร   มากสง  จากอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
จากผลงาน                2  เหรียญทอง  ประเภทบุคคลหญิง ทีมชาย และ
1  เหรียญเงิน   ประเภทคู่ชาย