ข้อมูลจากชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561