การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 30 “ช้างน้อยเกมส์” ประเภทกีฬาหมากล้อม

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออล์ล จำกัด(มหาชน) จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 30 “ช้างน้อยเกมส์” ประเภทกีฬาหมากล้อม  ณ อาคารคันทาแก้ว โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์  ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 500 คน

การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 30 “ช้างน้อยเกมส์” ประเภทกีฬาหมากล้อม ได้จัดการแข่งขันแบบได้ทั้งสิ้น 4 รุ่นการแข่งขัน และแบ่งออกเป็นรุ่นละ 4 ประเภทด้วยกัน ซึ่งถือเป็นการแข่งขันหมากล้อมที่มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด แบ่งเป็นประเภทได้แก่

 1. รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
  • ประเภทบุคคลชาย
  • ประเภทบุคคลหญิง
  • ประเภททีมชาย
  • ประเภททีมหญิง
 2. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
  • ประเภทบุคคลชาย
  • ประเภทบุคคลหญิง
  • ประเภททีมชาย
  • ประเภททีมหญิง
 3. รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
  • ประเภทบุคคลชาย
  • ประเภทบุคคลหญิง
  • ประเภททีมชาย
  • ประเภททีมหญิง
 4. รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
  • ประเภทบุคคลชาย
  • ประเภทบุคคลหญิง
  • ประเภททีมชาย
  • ประเภททีมหญิง

พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ อุบลวรรณ  งามศิริผล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม เป็นผู้กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ ทรายทอง ตรีศัตยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์  และมี นายดิษฐพร ดีวัฒนะกุล รักษาการผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออล์ล จำกัด(มหาชน)  เป็นประธานในพิธีเปิด

พิธีปิดและมอบรางวัลได้รีบเกียรติจาก  ผู้อำนวยการ ทรายทอง ตรีศัตยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์  และ  ผู้อำนวยการ อุบลวรรณ  งามศิริผล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม ให้เกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้

สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 30 “ช้างน้อยเกมส์”

ประเภทบุคคลชาย รุ่น อายุไม่เกิน 10 ปี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช. วิภาส ทองดีนิโรจน์ จาก กรุงเทพเหนือ โรงเรียนวัดดอนเมือง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ด.ช. พิสิษฐ์  ฉัตรอมรรางค์ จาก กรุงเทพเหนือ โรงเรียนประชานิเวศน์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ด.ช. กันต์ศักดิ์  สร้อยสิงห์ จาก กรุงเทพตะวันออก โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง

ประเภทบุคคลหญิง รุ่น อายุไม่เกิน 10 ปี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ. มณีรัตน์  กันพะนะ จาก กรุงเทพตะวันออก โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ. ณัฐศศิตา  แสงงาม จาก กรุงเทพตะวันออก โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ. กชกร  ศรีกระจ่าง จาก กรุงเทพตะวันออก โรงเรียนวัดนวลจันทร์

ประเภททีมชาย รุ่น อายุไม่เกิน 10 ปี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กรุงเทพตะวันออก โรงเรียนสังฎประชานุสสรณ์

ด.ช. บัญชร  ชีวะดุษฎี

ด.ช.  ชินกฤต  ไข่กระเรี้ยน

ด.ช.  ธีรวัฒน์  บุณยะมัต

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่  กรุงเทพกลาง โรงเรียนสามเสนนอก

ด.ช. คัมภีร์  โพธิ์ถาวร

ด.ช. ธนกร  สารคาญ

ด.ช. สุภกณฆ์  สมพงษ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ กรุงเทพใต้ โรงเรียนบางจาก

ด.ช.  ไกรวิชญ์  หงปิดษา

ด.ช.  สิรภทร  โพธิ์อ่อง

ด.ช.  วิกูล  มีบุญลือ

ประเภททีมหญิง รุ่น อายุไม่เกิน 10 ปี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กรุงเทพตะวันออก โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์

ด.ญ. นิชานันท์  แหวนหล่อ

ด.ญ. นฤวรรณ  รอดจำปา

ด.ญ. กรวรรณ  มณฑา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ กรุงเทพเหนือ โรงเรียนประชานิเวศน์

ด.ญ. กัญญาพัชร  มีนวล

ด.ญ. สุธารัตน์  แก้วพวง

ด.ญ. อัครมา  สุทธิ

รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 ได้แก่ กรุงเทพตะวันออก โรงเรียนวัดนวลจันทร์

ด.ญ. หทัยชนก  เอียดไสย

ด.ญ. สโรชา  ไชยปี

ด.ญ. จิราภรณ์  นาหมึด

 

ประเภทบุคคลชาย รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช. รัฐภูมิ  อุปบุตร จาก กรุงเทพใต้ โรงเรียนบางจาก ฯ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ด.ช. สุทธิโชค  บุญลือพันธ์ จาก กรุงเทพตะวันออก โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่  ด.ช. เตชสิทธิ์  จันทร์หอม จาก กรุงเทพตะวันออก โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์

ประเภทบุคคลหญิง รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  ด.ญ. ชุติกาญจน์  คำพรม จาก กรุงเทพตะวันออก โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ. ธีรัตน์  ปติตัง จาก กรุงเทพเหนือ โรงเรียนวัดดอนเมือง ฯ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ. ภัทราณิศฐ์  รุ่งรดิศเดชานนท์ จาก กรุงเทพใต้ โรงเรียนบางจาก

ประเภททีมชาย รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กรุงเทพใต้ โรงเรียนบางจาก ฯ

ด.ช. ดนัยโชค  หงปิดษา

ด.ช. สนธิ  อินทร์กิ่ง

ด.ช. สมิทธิ์  เอี่ยมสุข

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่  กรุงเทพเหนือ โรงเรียนประชานิเวศน์

ด.ช. อัครพร  ระอาสศรี

ด.ช. ชัยภณ  ธงนำชัย

ด.ช. อนุศิษฎ์  มูลสาร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ กรุงเทพเหนือ โรงเรียนวัดมัชณันติการาม

ด.ช. การันยภาส  สุทธิวงศ์

ด.ช. ธนพล  วงศ์อนันท์

ด.ช. ธวัชชัย  บดีรัฐ

ประเภททีมหญิง รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กรุงเทพตะวันออก โรงเรียนวัดนวลจันทร์

ด.ญ. นัฏกร  พิมพา

ด.ญ. เกียรติกิติยา  สมนาม

ด.ญ. สิตารัตน์  ห่วงวิเชียร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ กรุงเทพตะวันออก  โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์

ด.ญ.  รุ่งตะวัน  ดียืน

ด.ญ. ณฐนนท์  เหล่าขามป้อม

ด.ญ. จิณห์จุฑา  สมชัย

รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 ได้แก่ กรุงเทพตะวันออก โรงเรียนบางจาก

ด.ญ. จิดาภา  ชมพูพิ้น

ด.ญ. อรณิชา  ศรีพรม

ด.ญ. จิรภัทร  โพธิ์อ่อน

 

ประเภทบุคคลชาย รุ่น อายุไม่เกิน 14 ปี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช. จักรพรรดิ  โพธิพิภัทรกุล จาก กรุงเทพเหนือ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ด.ช. ทวีศักดิ์  แซ่ลิ้ม จาก กรุงเทพเหนือ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่  ด.ช. ศุภวิชญ์  ปัญญาวิชชานนท์ จาก กรุงเทพเหนือ โรงเรียนวัดมัชณันติการาม

ประเภทบุคคลหญิง รุ่น อายุไม่เกิน 14 ปี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ. อัจฉรา  พาทอน จาก กรุงเทพเหนือ โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ. ชญานิษฐ์  จิตต์หงษ์ทอง จากกรุงเทพเหนือ โรงเรียนวัดดอนเมือง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่  ด.ญ. บวรรัตน์  อยู่ครุฑ จาก กรุงเทพเหนือ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

ประเภททีมชาย รุ่น อายุไม่เกิน 14 ปี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กรุงเทพใต้ โรงเรียนปากบึง

ด.ช. ศริพัฒน์  สร้อยสน

ด.ช. มินธตา  ก้อนอินทร์

ด.ช. พีรพล  จงสบาย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่  กรุงเทพเหนือ โรงเรียนวิชูทิศ

ด.ช. กฤษณ์ธวัส  ไชยวัชรคุปต์

ด.ช.  ทัตเทพ  ยวงแก้ว

ด.ช.  ชาญศักดิ์  ฉ่ำเชยหาญ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ กรุงเทพเหนือ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

ด.ช.  สิทธีร์  ใจเมือง

ด.ช.  นล  ศรีนารึกษ์

ด.ช.  ยศพนธ์  บูรณสุข

ประเภททีมหญิง รุ่น อายุไม่เกิน 14 ปี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กรุงเทพตะวันออก โรงเรียนวัดนวลจันทร์

ด.ญ. ชนันธิดา  สักใส

ด.ญ. จันทนา  อารีชอบ

ด.ญ. ณัฐณิชา  นุ่มสุวรรณ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ กรุงเทพตะวันออก  โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์

ด.ญ. อรวรรณ  เทพสุรินทร์

ด.ญ. สุกัญญา  สุขคุ้ม

ด.ญ. ภัทราพร  ยอดจันทร์

รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 ได้แก่ กรุงเทพตะวันออก โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ

ด.ญ. แพรวา  ทองเต่าหมก

ด.ญ. ผกานาฏ  ประสานสี

ด.ญ. พลอยไพลิน  เอี่ยมมา

 

ประเภทบุคคลชาย รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายธนกรณ์  แสงเจริญ จาก กรุงธนเหนือ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายทัศนศิริ  ศรีนิกรโชติ  จากกรุงเทพเหนือ โรงเรียนมันธยมประชานิเวศน์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ด.ช. เทวินทร์  แช่ลม จากกรุงเทพใต้ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์

ประเภทบุคคลหญิง รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ. บี้ฮาร์  ลีอ่ำ จาก กรุงเทพตะวันออก โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาว ภัทรวดี  สุทธิฤทธิ์ จาก กรุงเทพเหนือ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่  ด.ญ. รัฐกาล  สุขแย้ม  จาก กรุงเทพกลาง โรงเรียนสามเสนนอก

ประเภททีมชาย รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กรุงเทพเหนือ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

ด.ช. พงศธร  เกตุทิพย์

ด.ช. สิทธิโลค เกิดทิน

ด.ช. ศศิบุตร  แก่นจันทร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่  กรุงเทพเหนือ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

นายธนพล  สุยะนันท์

นายวศิญญ์  หุดากร

นายนพดล  บุตรชีวัน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ กรุงธนเหนือ  โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

ด.ช.  ณัฐภาส  สิริวันต์

ด.ช.  อนุรักษ์  ตุ้ยไธสง

ด.ช.  ภานุพงษ์  กานดา

ประเภททีมหญิง รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กรุงเทพกลาง  โรงเรียนสามเสนนอก

ด.ญ. อรณัฐ  เวดสูงเนิน

ด.ญ. ฟ้าใส  ส่งสังข์

ด.ญ. วรัชยา  เพราะดี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ กรุงเทพเหนือ  โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

ด.ญ. ศตพร  เมฆเมธารัตน์

ด.ญ. ศิริลักษณ์  โตตาบ

ด.ญ. ลลิตา  ดาวพราย

รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 ได้แก่ กรุงเทพตะวันออก โรงเรียนวัดราชโกษา

ด.ญ. สุพัตรา  นาคศรีสุข

ด.ญ. พิชามญช์  สมัย

ด.ญ. จุฑามาศ  อิทรรัตน์