ชนะได้เพราะไม่คิดเอาชนะ

“ชนะได้เพราะไม่คิดเอาชนะ”

คำพูดที่คนเล่นหมากล้อมทุกๆ คนได้ยินกันตั้งแต่วันที่ได้วางหมากเม็ดแรกลงไปบนกระดาน ไม่ว่าเราจะอยู่ระดับฝีมือไหน เป็นดั้ง คิว หรือมือใหม่ คำพูดอมตะของคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ก็ยังคงเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเรามาตลอด

เมื่อเราพิมพ์คำว่า “หมากล้อม” ลงบน Google แน่นอนว่าต้องมีชื่อของคุณก่อศักดิ์ตามมาด้วยทุกครั้งอยู่แล้ว เปรียบเสมือนได้กับไอคอนของวงการหมากล้อมไทย พูดกันอย่างไม่เกินจริงก็ได้ว่า ถ้าหากไม่มีคุณก่อศักดิ์ เราอาจไม่ได้เล่นหมากล้อมกันเป็นกิจลักษณะเหมือนทุกวันนี้

หมากล้อมให้อะไรกับเรามากมาย ทั้งในเรื่องของการจัดระบบระเบียบความคิด สมาธิ การคำนวณ และการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีผู้ปกครองและเยาวชนเป็นจำนวนมากให้ความสนใจกันมากขึ้นเรื่อยๆ สถาบันหมากล้อมต่างๆ เปิดขึ้นกระจายกันไปตามแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งช่วยให้หมากล้อมเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น ดังที่สังเกตได้จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันและผู้เข้ารับการสอบวัดระดับฝีมือที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี

ชมรมศิษย์เก่าหมากล้อมไทย (Thai Go Alumni – TGA) เกิดจากการรวมตัวของลูกศิษย์รุ่นแรกของคุณก่อศักดิ์ที่ต้องการให้เป็นศูนย์รวมของผู้มีใจรักและอยากจะสนับสนุน เผยแพร่หมากล้อมตามแบบอย่างคุณก่อศักดิ์ที่ได้วางรากฐานเอาไว้ ส่งต่อความคิด ผลิตคนรุ่นใหม่ที่มีใจรัก พร้อมพัฒนาวงการหมากล้อมให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

เมื่อหมากเม็ดแรกได้วางลงบนกระดานแล้ว จะไม่มีหมากต่อไปได้อย่างไร?

ที่มา Thai Go Alumni – TGA