สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และจังหวัดจันทบุรี จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31  จันทบูรเกมส์  ระหว่างวันที่ 17 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 170 คน สรุปผลการแข่งขันดังนี้

IMG_6183 IMG_6169

IMG_6179 IMG_6180
ประเภทบุคคลชาย
บุคคลชายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
นายนราวิชญ์ พงศ์กิจวรสิน
บุคคลชายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดสงขลา
นายปวรุตม์ กิวานนท์
บุคคลชายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์
นายกฤษณะ ฉายแก้ว
บุคคลชายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่
นายเศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ
ประเภทบุคคลหญิง
บุคคลหญิงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ จังหวัดนครปฐม
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล
บุคคลหญิงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี
เด็กหญิงยลดา น้าวิไลเจริญ
บุคคลหญิงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
เด็กหญิงวณิชชา พิทักษ์วาณิชย์
บุคคลหญิงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต
นางสาวอนัญลักษณ์ สิทธานุกูลวงศ์

 

 

IMG_6271 IMG_6272
ประเภทคู่ชาย
คู่ชายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
นายนธีทร บลอมฟีลด์
นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน
คู่ชายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
นายนทกฤช อัสสมกร
เด็กชายภูริพัฒน์ สันติสิริกุล
คู่ชายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดพิจิตร
นายกฤษฎา ศิริสวัสดิ์
นายพรเทพ สารคาม
คู่ชายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี
เด็กชายกษิดิศ จันทโรจวงศ์
นายธนาพล คุรุจิตโกศล

 

ประเภทคู่หญิง
คู่หญิงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
นางสาวรมย์ชลี ชูตระกูล
นางสาวปรภาว์ สุเมธเชิงปรัชญา
คู่หญิงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดนครปฐม
นางสาวอิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล
นางสาวเขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล
คู่หญิงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
นางสาวภัคจิรา เจริญวัฒนา
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ทองอยู่
คู่หญิงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดชลบุรี
เด็กหญิงกานตนันท์ อินทนนท์
เด็กหญิงฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์

IMG_6273 IMG_6285
ประเภทคู่ผสม
คู่ผสมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เด็กหญิงธัญชนก อัครลาภ
นายกัมปนาท บุญรอด
คู่ผสมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี
เด็กหญิงยลดา น้าวิไลเจริญ
เด็กชายณภัทร วงศ์หาญเชาว์
คู่ผสมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดระยอง
เด็กหญิงบุญธิชา มูลอ้อม
นายธเนศ เชื้อบุปผา
คู่ผสมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
เด็กหญิงภิญญาดา ศรอารา
เด็กชายสันต์ภพ สันติโชติตระกูล

 

ประเภททีมชาย
ทีมชายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย นายนราวิชญ์ พงศ์กิจวรสิน
นายพีรสิชฌ์ วรนันท์ศิริ
นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
ทีมชายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย นายนธีทร บลอมฟีลด์
นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน
เด็กชายสันต์ภพ สันติโชติตระกูล
ทีมชายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต
ประกอบด้วย นายสุจิตวัฒน์ ตันนุกิจ
นายสรวิศ กิ่งแก้ว
นายกวินดิษย์ รักแต่งาม
ทีมชายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี
ประกอบด้วย นายธนาพล คุรุจิตโกศล
นายพงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
นายณัฐวัชร์ พ่อค้า
ประเภททีมหญิง
ทีมหญิงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย เด็กหญิงธัญชนก อัครลาภ
นางสาวณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์
นางสาวภัคจิรา เอิบกิตติสวัสดิ์
ทีมหญิงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย นางสาวรมย์ชลี ชูตระกูล
นางสาวปรภาว์ สุเมธเชิงปรัชญา
ทีมหญิงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดสระบุรี
ประกอบด้วย นางสาวศิริลักษณ์ พึ่งชาติ
นางสาวปภัสรา กวางทอง
นางสาวปฐาพร กวางทอง
ทีมหญิงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดนครปฐม
ประกอบด้วย เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล
นางสาวอิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล
นางสาวอารยา สิริยะเสถียร

ประเภททีมผสม
ทีมผสมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย นายกัมปนาท บุญรอด
นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
นางสาวภัคจิรา เจริญวัฒนา
ทีมผสมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย นายนธีทร บลอมฟีลด์
นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน
นางสาวปรภาว์ สุเมธเชิงปรัชญา
ทีมผสมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดชลบุรี
ประกอบด้วย เด็กชายนรินทร์โชติ อาจารีพิพัฒน์
นายสัจจพร ปัญญาคำ
นางสาวศินีนารท อาจารีพิพัฒน์
ทีมผสมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี
ประกอบด้วย เด็กชายกษิดิศ จันทโรจวงศ์
เด็กชายพงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
เด็กหญิงบุญยวีร์ ธนาบูรณะสิริ