การอบรมเชิงปฏิบัติการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “เสริมสร้างอาวุธทางปัญญา ด้วยปรัชญาหมากล้อม”

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “เสริมสร้างอาวุธทางปัญญา ด้วยปรัชญาหมากล้อม” วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)  โดยมีผู้เข้ารับการอบรม เป็นครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 จำนวน 192 คน

 

ในการนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)เป็นประธาน และนางสาวฉันทนา ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

จุดประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อช่วยในการพัฒนากระบวนการความคิดด้วยหมากล้อมและยังสอดคล้องกับโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยบรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่พัฒนาทักษะการเล่นหมากล้อม และ มีการแลกเปลี่ยนพัฒนาทักษะการสอนโดยใช้สื่อ “หมากล้อม” ระหว่าง ครู-อาจารย์ และ วิทยากร เพื่อนำมาปรับใช้กับนักเรียนในอนาคตอีกด้วย