คัดตัว The 12th Ilyo News Cup International Children’s Baduk Championship

คัดตัว The 12th Ilyo News Cup International Children’s Baduk Championship

การแข่งขันในครั้งเป็นการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน The 12th Ilyo News Cup International Children’s Baduk Championship ณ นครพิเศษโซล ประเทศเกาหลีใต้ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 จำนวน 4 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รุ่นการแข่งขัน
1. Top ระดับฝีมีมือ 4 ดั้งขึ้นไป ไม่จำกัดอายุ
2. Dan ระดับฝีมือ 1-3 ดั้ง ไม่จำกัดอายุ

คุณสมบัติ
– เป็นผู้ถือสัญชาติไทย
– มีรายชื่ออยู่ในทำเนียบดั้งไทย ณ วันที่ปิดรับสมัคร
– เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
– นักกีฬาต้องมีผู้ปกครองติดตามไปด้วย
– นักกีฬาต้องสามารถเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (ยังไม่ระบุวันที่)
– นักกีฬาต้องสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน The 12th Ilyo News Cup International Children’s Baduk Championship ณ นครพิเศษโซล ประเทศเกาหลีใต้ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ได้

ระยะเวลาดำเนินการ
รับสมัคร : วันนี้ – 31 มีนาคม 2566 เวลา 12.00น.
แข่งขันคัดตัว : วันอังคารที่ 4 – วันพุธที่ 5 เมษายน 2566
*หากสายการแข่งขันใดมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่เกิน 8 คน จะทำการแข่งขันวันเดียวในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566

กำหนดการแข่งขันคัดตัว
วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566
08.30 – 09.00 น. ชี้แจงกฏ กติกาการแข่งขัน และจับฉลาก
09.00 – 11.00 น. แข่งขันกระดานที่ 1
11.00 – 12.00 น. พักกลางวัน
12.00 – 14.00 น. แข่งขันกระดานที่ 2
14.00 – 16.00 น. แข่งขันกระดานที่ 3

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566
09.00 – 11.00 น. แข่งขันกระดานที่ 4
11.00 – 12.00 น. พักกลางวัน
12.00 – 14.00 น. แข่งขันกระดานที่ 5
14.00 – 16.00 น. แข่งขันกระดานที่ 6
*กำหนดการอาจมี่การเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สถานที่จัดการแข่งขันคัดตัว : สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (สีลม)

กติกาการแข่งขันคัดตัว
รูปแบบการแข่งขัน : ใช้ระบบแพ้คัดออก โดยจับฉลาก
การเลือกสีหมาก : เสี่ยงทายสีหมาก (Nigiri)
การนับแต้ม : แบบญี่ปุ่น
แต้มต่อ (Komi) : 6.5 คะแนน
เวลาในการแข่งขัน : เวลาหลัก (Main Time) : ฝ่ายละ 45 นาที Byo-Yomi : 10 วินาที 3 ครั้ง
การมาไม่ทันเริ่มการแข่งขันรอบแรก : ทำการถอดออกจากการแข่งขัน
การมาสายในการแข่งขันแต่ละรอบ : หากมาสายเกิน 15 นาที จะถูกปรับแพ้ในรอบนั้นๆทันที (ไม่รวมรอบที่ 1)
การถอนตัว : ต้องแจ้งภายในวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 18.00 น.
*การถอนตัวโดยไม่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ปรับคะแนน GAT Point ตามจำนวนรอบการแข่งขันรอบละ 10 คะแนน
การประท้วงกรณีคู่แข่งทำผิดกติกาหรือประสบปัญหาระหว่างแข่งขัน : ให้กดหยุดนาฬิกา (ถ้ามี) และยกมือเรียกกรรมการทันที ห้าม! ดำเนินการแข่งขันต่อจนกว่ากรรมการจะเข้ามาดำเนินการ
การประท้วงการลงผลการแข่งขันผิดพลาด : ให้ทำการประท้วงก่อนเริ่มการแข่งขันรอบต่อไป มิฉะนั้นจะถือว่าผลการแข่งขันที่ลงไว้เป็นผลที่ถูกต้อง
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
– นักกีฬาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

รางวัล

– อันดับที่ 1-4 ทุกรุ่นการแข่งขันจะได้รับ ถ้วยรางวัลและใบประกาศณียบัตร
– นักกีฬาทุกคนจะได้รับใบประกาศณียบัตรรับรองการเข้าร่วมการแข่งขัน

หากมีข้อสงสัยติดต่อ 095-7499111 ครูพีท

———————

https://forms.gle/XQJ5KoG5sabM48FV9 ลิ้งสมัครแข่งขัน
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZfvxwbCU_lbQo4mbOe9Sm7YZjzFcJ5ayuGJ0SOHha7k/edit?usp=sharing ลิ้งตรวจสอบรายชื่อ