รับสมัครคัดตัวนักกีฬากรุงเทพ เข้าแข่งกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์”

คัดตัวนักกีฬากรุงเทพ วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (สีลม)

 

คัดตัวนักกีฬากรุงเทพ เข้าแข่งกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์”

กติกาการสมัคร (สำคัญมาก !!!) ก่อนสมัครเข้าแข่งขัน กรุณาอ่านเงื่อนไขก่อน เพื่อทำความเข้าใจ
คัดตัวแทน 12 คน แบ่งเป็น
-นักกีฬาชาย 6 คน
-นักกีฬาหญิง 6 คน
นักกีฬากรณีที่อันดับ 6 และ 7 ชนะจำนวนกระดานเท่ากัน ให้ตัดสินผลจากกระดานที่เจอกันก่อน ถ้าไม่เคยเจอกันให้แข่งใหม่ระหว่างอันดับ 6 และ 7
การแข่งขันใช้ระบบ Swiss system โคมิ 6.5 แต้ม เวลาฝ่ายละ 45 นาที
ผู้ฝึกสอนจะเป็นผู้เลือกประเภทที่จะให้นักกีฬาลงแข่งขันตามความเหมาะสม

การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

คุณสมบัติ
1. สามารถเข้าฝึกซ้อมตามที่ผู้ควบคุมทีมกำหนดได้
2. ระดับฝีมือที่จะทำการคัดตัว
2.1 นักกีฬาหญิง ระดับ 1 ดั้งขึ้นไป หากผู้สมัครที่เป็นดั้งไม่ครบ 6 คน นักกีฬาหญิงที่มีฝีมือระดับ 1-4 คิว (ผ่านวัดระดับฝีมือจากชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทยหรือ มีอาจารย์ระดับดั้งในสมาคมรับรอง) สามารถลงแข่งคัดตัวจากจำนวนที่ขาดได้
***นักกีฬาหญิงที่มีฝีมือ 4 ดั้ง ติดเลยทันที
2.2 นักกีฬาชาย ต้องมือระดับฝีมือ 3 ดั้งขึ้นไป
***นักกีฬาชายที่มีฝีมือ 5 ดั้ง ติดเลยทันที
3. นักกีฬาที่สมัครคัดตัวไปแข่งกีฬาแห่งชาติ ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬากรุงเทพแล้ว
4. นักกีฬาต้องพักที่เดียวกัน

–หมดเขตรับสมัครวันพฤหัสที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566– ก่อนเวลา 19.00 น.

เอกสารสำหรับสมัครเป็นตัวแทนนักกีฬา (กรณีคัดตัวติด) มีดังนี้
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 6 ใบ
2. สำเนาบัตรประชาชน 6 ใบ

กรอกแบบฟอร์มสมัครแข่งกีฬาแห่งชาติให้เรียบร้อย และนำมาให้ที่จุดลงทะเบียนก่อนเริ่มงานทุกท่าน(โดยเว้นข้อ 1, 2, 3 ไว้)
ใบสมัครกีฬาแห่งชาติ

กำหนดการคัดตัวนักหมากล้อมกรุงเทพฯ
วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566
ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
08.30 – 9.00 น. ลงทะเบียนและชี้แจงกติกาการแข่งขัน
09.00 – 10.30 น. การแข่งขันรอบที่ 1
10.45 – 12.15 น. การแข่งขันรอบที่ 2
12.15 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.45 น. การแข่งขันรอบที่ 3
15.00 – 16.30 น. การแข่งขันรอบที่ 4
16.45 – 18.15 น. การแข่งขันรอบที่ 5 (ถ้ามีผู้สมัครคัดตัวแทนเกิน 16 คน)