คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

post-1377678877

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
ผู้ก่อตั้งสมาคม

 

post-1377679004

วิเชียร จึงวิโรจน์
นายกสมาคม
post-1377678931
พิทยา เจียรวิสิฐกุล
อุปนายก
post-1377678949
ปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
อุปนายก

 post-1377678906

สุวิทย์ กิ่งแก้ว
อุปนายก
post-1377679028
วันทนีย์ นามะสนธิ
อุปนายก
post-1377679040
ณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด
อุปนายก
post-1377679336
บัญญัติ คำนูญวัฒน์
อุปนายก
post-1377679144
สยาม โชคสว่างวงศ์
อุปนายก
post-1377679601
โตมร จันทรา
เลขาธิการ
จารุณี แสงอุไร
ปฏิคม

รมณีย์ นุตสติ
เหรัญญิก
ธานี ลิมปนารมย์
ประชาสัมพันธ์
post-1377679169
สุรพล อินทรเทศ
นายทะเบียน
ภภัสสร ธนสร
กรรมการ
ดิษฐพร ดีวัฒนกุล
ดิษฐพร ดีวัฒนกุล
กรรมการ
นัฐพล กิติไพศาลนนท์
กรรมการ

สุภกิจ  เจริญกุล
กรรมการ


ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
กรรมการ
รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร
ที่ปรึกษา