คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

post-1377678877

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
นายกสมาคม

 

post-1377679601

 โตมร จันทรา
เลขาธิการ

 post-1377678906

สุวิทย์ กิ่งแก้ว
อุปนายก
post-1377678931
พิทยา เจียรวิสิฐกุล
อุปนายก
post-1377678949
ปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
อุปนายก
post-1377678969
ชวน นิ่มกิตติกุล
อุปนายก
post-1377679004

วิเชียร จึงวิโรจน์
อุปนายก
post-1377679101
แสงชัย พงศ์ศิริถาวร
อุปนายก
post-1377679028
วันทนีย์ นามะสนธิ
อุปนายก
post-1377679040
ณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด
อุปนายก
post-1377679144
สยาม โชคสว่างวงศ์
ปฏิคม
post-1377679169
สุรพล อินทรเทศ
นายทะเบียน
post-1377679248
จันทร์เพ็ญ จงตระการสมบัติ
เหรัญญิก
post-1377679336
บัญญัติ คำนูญวัฒน์
ประชาสัมพันธ์
post-1377679215
ปรางรัตน์ เกียรติทรงศักดิ์
กรรมการ
นพพร  เทพสิทธา
กรรมการ
นัฐพล กิติไพศาลนน์
กรรมการ
post-1377679547
โชคชัย เดชศิริอุดม
กรรมการ

รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร
ที่ปรึกษา

………………………………………………………………………………..