ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม Pacific – Thailand Junior Go 2024

รูปแบบการแข่งขันหมากล้อม Pacific – Thailand Junior GO Championship 2024

วันที่ 2 มิถุนายน 2567           ณ. ศูนย์การค้า แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา

 

 1. การแข่งขันแบ่งเป็น 12 ประเภท
  • ประเภท High Dan (ระดับฝีมือ 4-6 ดั้ง)
   • ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
   • ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 4 รอบ
  • ประเภท Low Dan (ระดับฝีมือ 1-3 ดั้ง)
   • ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
   • ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 4 รอบ
  • ประเภท One Dan (ระดับฝีมือ 1 ดั้ง)   ( 2 สาย)
   • ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
   • ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 4 รอบ
  • ประเภท Standard A (ระดับฝีมือ 1-2 คิว)
   • ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
   • ให้เวลาฝ่ายละ 35 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ
  • ประเภท Standard B (ระดับฝีมือ 3-4 คิว)
   • ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
   • ให้เวลาฝ่ายละ 35 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ
  • ประเภท Standard C (ระดับฝีมือ 5-6 คิว)
   • ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
   • ให้เวลาฝ่ายละ 35 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ
  • ประเภท Standard D (ระดับฝีมือ 7-8 คิว) ( 2 สาย)
   • ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
   • ให้เวลาฝ่ายละ 35 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ
  • ประเภท Standard E (ระดับฝีมือไม่ถึง 8 คิว) ( 3 สาย)
   • ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
   • ให้เวลาฝ่ายละ 35 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ
  • ประเภท Standard F (ระดับฝีมือไม่ถึง 12 คิว)
   • ใช้กระดาน 13*13 ในการแข่งขัน
   • ให้เวลาฝ่ายละ 35 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ
  • ประเภท Friendship อายุไม่เกิน 8 ปี ( 3 สาย)
   • ใช้กระดาน 9*9 ในการแข่งขัน ให้เวลาฝ่ายละ 20 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ
   • กำหนดอายุไม่เกิน 8 ปี (2559)
  • ประเภท Friendship อายุไม่เกิน 12 ปี ( 4 สาย)
   • ใช้กระดาน 9*9 ในการแข่งขัน ให้เวลาฝ่ายละ 20 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ
   • กำหนดอายุไม่เกิน 12 ปี (2555)
  • ประเภท Friendship อายุไม่เกิน 20 ปี ( 2 สาย)
   • ใช้กระดาน 9*9 ในการแข่งขัน ให้เวลาฝ่ายละ 20 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ
   • กำหนดอายุไม่เกิน 20 ปี (2547)

 

 1. ใช้ระบบการแข่งขันแบบ SWISS System จำนวนรอบขึ้นอยู่กับผู้สมัคร
 2. แต้มต่อของหมากขาวตามประเภทต่อไปนี้
  • กระดาน 9*9 หมากขาวมีแต้มต่อ 3.5 แต้ม
  • กระดาน 13*13 หมากขาวมีแต้มต่อ 5.5 แต้ม
  • กระดาน 19*19 หมากขาวมีแต้มต่อ 6.5 แต้ม
 3. เกณฑ์การตัดสิน
  • ในการแข่งขันแต่ละรอบ ผู้ชนะจะได้ 1 คะแนน และผู้แพ้จะได้ 0 คะแนน
  • เมื่อแข่งขันครบทุกรอบตามที่กำหนด ผู้ที่มีลำดับตามแบบ SWISS System ผู้ที่มีอันดับ 1-5 เป็นผู้ได้รับรางวัล
  • ในกรณีที่ผู้แข่งขันมีคะแนนที่เท่ากัน และไม่สามารถตัดสินลำดับได้ในระบบปกติได้
   • กรณีที่พบกันในการแข่งขันให้ใช้ผลการแข่งขันนั้นตัดสิน (Head to Head)
   • กรณีที่ไม่พบกันในการแข่งขัน ให้ใช้วิธีดูผลชนะคู่แข่งขันที่อันดับดีที่สุด เพื่อจัดลำดับการแข่งขัน
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 4. การนับคะแนนต้องให้กรรมการนับเท่านั้น
 5. การวางเม็ดหมากแล้วปล่อยมือจากเม็ดหมาก ห้ามไม่ให้เปลี่ยนตำแหน่งเม็ดหมากเด็ดขาด
 6. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ใช่นักกีฬา และเจ้าหน้าที่เข้าบริเวณสนามแข่งขัน
 7. ห้ามนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารเข้ามาใช้ในขณะแข่งขันอย่างเด็ดขาด
 8. ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลที่ 1-3 ในรายการที่เปิดรับสมัครทั่วไป(GO Open)หรือสมาคมร่วมจัดการแข่งขันแล้ว ต้องลงในรุ่นที่สูงขึ้นไปเท่านั้น ยกเว้นรุ่น Standard A ที่ได้รางวัลไม่เกิน 1 ปี และรุ่น Low Dan ไม่จำกัดปี
 9. การกำหนดรุ่นในการแข่งขันให้ยึดวันที่สมัคร
 10. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี (2547)

 

ตารางเวลาการแข่งขันหมากล้อม

Pacific – Thailand Junior GO Championship 2024

วันที่ 2 มิถุนายน 2567

ณ. Pacific Hall     ชั้น 4 ศูนย์การค้า แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา

 • ลงทะเบียน                                              8.00 – 8.30 น.
 • พิธีเปิดการแข่งขัน                               30 – 9.00 น.

 

ประเภท  Dan

 • แข่งขันรอบที่ 1                9.00 – 10.30 น.
 • แข่งขันรอบที่ 2                10.45 – 12.15 น.
 • พักกลางวัน 12.15 – 13.30 น.
 • กิจกรรมช่วงพัก 12.45 – 13.30 น.
 • แข่งขันรอบที่ 3                13.30 – 15.00 น.
 • แข่งขันรอบที่ 4                15.15 – 16.45 น.
 • พิธีมอบรางวัล และปิดการแข่งขัน                               17.30  น.

 

ประเภท  Standard

 • แข่งขันรอบที่ 1                9.00 – 10.10 น.
 • แข่งขันรอบที่ 2                10.20 – 11.30 น.
 • แข่งขันรอบที่ 3                11.40 – 12.50 น.
 • พักกลางวัน 30 – 13.30 น.
 • กิจกรรมช่วงพัก 12.45 – 13.30 น.
 • แข่งขันรอบที่ 4                13.30 – 14.40 น.
 • แข่งขันรอบที่ 5                15.00 – 16.10 น.
 • พิธีมอบรางวัล                                          17.00  น.

 

 

ตารางเวลาการแข่งขันหมากล้อม

Pacific – Thailand Junior GO Championship 2024

วันที่ 2 มิถุนายน 2567

ณ. Pacific Hall     ชั้น 4 ศูนย์การค้า แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา

 

ประเภท Friendship

 • ลงทะเบียน                                8.00 – 8.30 น.
 • แข่งขันรอบที่ 1                         9.00 – 9.40 น.
 • แข่งขันรอบที่ 2                      10.00 – 10.40 น.
 • แข่งขันรอบที่ 3                      11.00 – 11.40 น.
 • .พักกลางวัน                           12.00 – 13.30 น.
 • กิจกรรมช่วงพัก                      12.45 – 13.30 น.
 • แข่งขันรอบที่ 4                       13.30 – 14.10 น
 • แข่งขันรอบที่ 5                       14.30 – 15.10 น.
 • พิธีมอบรางวัล                                15.45  น.

 

 

รายละเอียดของรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาหมากล้อม

Pacific – Thailand Junior GO Championship 2024

 1. ประเภท High Dan (16)
  1. รางวัลชนะเลิศ                ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล  7,000 บาท
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล  3,000 บาท
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล  3,000 บาท
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4 ถ้วยรางวัล
 2. ประเภท Low Dan (16)
  1. รางวัลชนะเลิศ                ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ  เงินรางวัล  5,000 บาท
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล  2,500 บาท
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล  2,500 บาท
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4 ถ้วยรางวัล
 3. ประเภท One Dan (32)
  1. รางวัลชนะเลิศ                ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล  3,000 บาท
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล  1,500 บาท
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล  1,500 บาท
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4 ถ้วยรางวัล
 4. ประเภท Standard A (32)
  1. รางวัลชนะเลิศ                ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล  2,000 บาท
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล  1,000 บาท
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล  1,000 บาท
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4 ถ้วยรางวัล
 5. ประเภท Standard B (32)
  1. รางวัลชนะเลิศ                ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4 ถ้วยรางวัล
 6. ประเภท Standard C (32)
  1. รางวัลชนะเลิศ                ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4 ถ้วยรางวัล
 1. ประเภท Standard D (64) ( 2 สาย)
  1. รางวัลชนะเลิศ                ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4 โล่รางวัล
 2. ประเภท Standard E (96) ( 3 สาย)
  1. รางวัลชนะเลิศ                ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4 ถ้วยรางวัล
 3. ประเภท Standard F (64) ( 2 สาย)
  1. รางวัลชนะเลิศ                ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4 ถ้วยรางวัล
 4. ประเภท Friendship อายุไม่เกิน 8 ปี (64) ( 3 สาย)
  1. รางวัลชนะเลิศ                ถ้วยรางวัล
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1-4 ถ้วยรางวัล
 5. ประเภท Friendship อายุไม่เกิน 12 ปี (64) ( 4 สาย)
  1. รางวัลชนะเลิศ                ถ้วยรางวัล
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1-4 ถ้วยรางวัล
 6. ประเภท Friendship อายุไม่เกิน 20 ปี (64) ( 2 สาย)
  1. รางวัลชนะเลิศ                ถ้วยรางวัล
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1-4 ถ้วยรางวัล

 

หมายเหตุ   ผู้แข่งขันในระดับทุกประเภทจะได้รับใบประกาศนียบัตรดังนี้

ชนะทุกกระดานได้รับใบประกาศนียบัตรเหรียญทอง

และแพ้ 1 กระดานได้รับใบประกาศนียบัตรเหรียญเงิน

และแพ้ 2 กระดานได้รับใบประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง

นักกีฬาที่ขึ้นรับรางวัลบนเวที อันดับที่ 1-5