ผลการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 33

กีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

สรุปผลการแข่งขัน 

ประเภทบุคคลชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ธนพัฒน์ วิจิตรจามรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชัยเฉลิม จีระศิริ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ปัณณธร เตชปีติกุล

 

ประเภทบุคคลหญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ธัญชนก อัครลาภ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศศิกานต์ ทัศนแสงสูรย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วณิชชา พิทักษ์วาณิชย์