ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภทคู่หญิง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้าเหรียญทอง ประเภทคู่หญิง

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47  ( เดอะซันเกมส์ ) เมื่อวันที่ 11-14 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต มีมหาลัยเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 30 สถาบัน และมีนักกีฬาร่วมการแข่งขันกว่า 120 คน 

ภาพรวมการแข่งขันหมากล้อมประเภทคู่หญิง เป็นการแข่งขันที่สูสีกัน วัดกันที่คุ่ไหนผิดพลาดน้อยกว่ากัน สุดท้าย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้าเหรียญทองประเภทนี้ได้สำเร็จ

ผลการแข่งขันประเภทคู่หญิง

เหรียญทอง: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ประกอบด้วย นางสาวศิริลักษณ์  พึ่งชาติ และนางสาวสุมัตรา  หมัดละ

เหรียญเงิน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นางสาวอิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล และนางสาวศศิพิมพ์ ทองอยู่

เหรียญทองแดง: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกอบด้วย นางสาวธัญญาวดี เมืองไชย  และนางสาวภคนางค์ จันทร,

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย นางสาวศิวพร มะยะเฉียว และนางสาวกุสุมา นาวาทอง