การแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game ครั้งที่ 2/2558

การแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game ครั้งที่ 2/2558

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญ และ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการแข่งขันหมากล้อม Standrd Rating & Friendship Game ครั้งที่ 2/2558

ณ ห้องประชุม Louis Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมีนักกีฬาหมากล้อมระดับนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นกว่า 600 คน

12246695_10156219354920035_2399902095727922002_n 12227117_10156219354530035_821352139761427180_n12240097_10156219354890035_1732768149250644358_n 12239644_10156219354500035_3715897602655388755_n

ได้รับเกียรติจาก คุณชูศิลป์ วิรวงศ์ศรี รองกรรมการผู้จัดการ สำนักบริหารกลางกระจายสินค้า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game 2015 ครั้งที่ 2 โดยการแข่งขันในครั้งนี้ได้แบ่งรุ่นการแข่งขันออกเป็น 8 รุ่น ได้แก่
1. Premier Gold ( ระดับฝีมือ 2 ดั้ง ขึ้นไป )
2. Premier Silver ( ระดับฝีมือ 1 ดั้ง )
3. Standard A ( ระดับฝีมือ 1 – 2 คิว )
4. Standard B ( ระดับฝีมือ 3 – 4 คิว )
5. Standard C ( ระดับฝีมือ 5 – 6 คิว ) แบ่งเป็น 2 สาย
6. Standard D ( ระดับฝีมือ 7 – 8 คิว ) แบ่งเป็น 6 สาย
7. Friendship Game ( สำหรับมือใหม่ ) แบ่งเป็น 7 สาย
8. ครู – อาจารย์

12219441_10156219355510035_1642723194713772416_n 12027797_10156219355410035_5765860980466904054_n 12239524_10156219355245035_2240996329533183873_n 12249817_10156219355505035_8555157638025993505_n

ผลการแข่งขันมีดังนี้

12274218_10156219356745035_3047708257629420360_n 12243378_10156219356600035_1949171914155680056_n

12219543_10156219426535035_7148026414912267084_n 12226968_10156219426735035_3276551520568812138_n

นักกีฬาที่ได้รับรางวัลในรุ่น Premier Gold
1. วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาฌิช โรงเรียนอัสสัมชัญ
2. ฌภัทร วงศ์หาญเชาว์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
3. จิรพัทธ์ ปัญญาสุขุม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
4. นรินทร์โชติ อาจารีพิพัฒน์ โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ ม.บูรพา

นักกีฬาที่ได้รับรางวัลในรุ่น Premier Silver
1. พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ IQ UP
2. ธนพัฒน์ วิจิตรจามรี โรงเรียนกรุงเทพคริตเตรียน
3. ปิติพัทธ์ กัมพูศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญ
4. พชร เทศวัง โรงเรียนกรุงเทพคริตเตรียน
5. พลอยประกาย ภูศรี โรงเรียนสาธิต.มศว

12243378_10156219356600035_1949171914155680056_n 12227156_10156219356200035_6633100161238760136_n

นักกีฬาที่ได้รับรางวัลในรุ่น Standard A ( ระดับฝีมือ 1 – 2 คิว )
1. วรเศรษฐ กมลกิจจาลักษณ์ โรงเรียนสารวิทยา
2. พิชญาวรรษ อินทนนท์ โรงเรียนชลราษฎรอํารุง
3. รณน บุตะเขียว โรงเรียนสาธิตเกษตร
4. แมทธิว ศิริศุขสกุลชัย โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
5. บุญธิชา มูลอ้อม โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ ม.บูรพา

นักกีฬาที่ได้รับรางวัลในรุ่น Standard B ( ระดับฝีมือ 3 – 4 คิว )
1. ปฏิภาณ เทียนไธสง วิทยาลัยพณิชการธนบุรี
2. ชัยนันท์ จีระศิริ โรงเรียนสาธิตจุฬา
3. เมธาสิทธิ์ บัณฑิตวราพงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
4. นิติเทพ สังข์สวน โรงเรียนบดินทรเดชา
5. พงศ์วัชร พื้นผล โรงเรียนอัสสัมชัญ

นักกีฬาที่ได้รับรางวัลในรุ่น Standard C ( ระดับฝีมือ 5 – 6 คิว )
สาย C 1
1. ธรรศธรรม เอื้อกูลวราวัตร โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
2. วีรวัฒน์ ธันญเทวี โรงเรียนสาธิตราม
3. รัชพงศ์ เฉลิมกิจวณิชย์ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
4. สิริชัย หล่อเฟื่องธรรม โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
5. ธนุรธร แก้วพรหม โรงเรียนอัสสัมชัญ

สาย C 2
1. จัสติน พลิทแมน Early Learning Center
2. ชลธิชา มูลอ้อม โรงเรียนเซนปอล
3. เตวิช ไชยสุระ โรงเรียนพรตพิทยพยัต
4. สุทธิดา เลิศรุจิวณิช โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
5. สิรภพ ศิริชัยวัฒนา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

12247058_10156219355975035_4503631581210133372_n 12241574_10156219356270035_7048157995006077616_n 12219574_10156219356265035_3678946240669448959_n 11220110_10156219356065035_3411169867492652549_n

นักกีฬาที่ได้รับรางวัลในรุ่น Standard D ( ระดับฝีมือ 7 – 8 คิว )
สาย D 1
1. ปุญญพัฒน์ เกียติกังวาฬไกล กรุงเทพคริตเตรียน
2. ชนุตร์ เย็นสมุทร โรงเรียนอัสสัมชัญ
3. สิรวิชญ์ ทิมสุวรรณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
4. วินน์ แสงสุข โรงเรียนอัสสัมชัญ
5. ทัศนศิริ ศรีนิกรโชติ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

สาย D 2
1. ฐิติพันธ์ เกื้อเจริญศรี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
2. กลย์ธัช กัลยาณธัช โรงเรียนวิทยาลัยพณิชยการบางนา
3. วัศพล จิราภิรมย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
4. กิตติธัช เหลืองอร่ามกุล โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์
5. ณรงค์ฤทธิ์ เสมแดง วิทยาลัยพณิชยการบางนา

สาย D 3
1. ชนาธิป สาทสุทธิ โรงเรียนสาธิตเกษตร
2. ปัณณทัต จิตรภักดี โรงเรียนสาธิตจุฬา
3. นทีกานต์ แก่นณรงค์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
4. นวพล ฐิตคุณกุลวัฒนา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
5. สิริเดช เลาหเลิศเดชา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

สาย D 4
1. ภักดิ์ แก้วคงคา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
2. ภควัฒน์ วรรณศิริกุล Singapore International School
3. พิชชาภา นิ่งกลาง โรงเรียนวาสุเทวี
4. วศิญญ์ หุดากร โรงเรียนมัธยมประชานิเวศ
5. รัฐศรัณย์ เจนฐิติกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเอกตรา

สาย D 5
1. ภูมินทร์ วนาศรีวิไล อัสสัมชัญ
2. พรสินี สุขชื่นฤทัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
3. สุกัญญา งามภักดีพาณิช โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
4. อัมพรพัชร์ สุทธิอรรคศิลป์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
5. ณัฐดนัย ตันเฮง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

สาย D 6
1. อนพัทย์ ปานฑะผลิน โรงเรียนอรรถวิทย์
2. มัชฌิมา ขวัญใจ โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม
3. บุศรา ฐาปยะดิลก วิทยาลัยพณิชญการธนบุรี
4. พศุตม์ อวพรชัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
5. สิรวิชญ์ ชาวจีน โรงเรียนอัสสัมชัญ

12241578_10156219356865035_2907413379799905164_n 12235115_10156219428070035_8259755898197319991_n 12241360_10156219428065035_1240857989019536760_n 12247205_10156219428060035_8791639512630460602_n

นักกี่ฬาที่ได้รับรางวัลในรุ่น Friendship Game
อนุบาล
1. ทีม ประชานิเวศน์ 2 ประกอบด้วย
1. ด.ช.พิสิษฐ์ ฉัตรอมรวงศ์
2. ด.ช.ปณิธิ แช่มเล็ก
3. ด.ญ.ศุภิสรา เลิศประกิต
2. ทีม ประชานิเวศน์ 1 ประกอบด้วย
1. ด.ญ.ญัฏฐธิดา กิจบัญชา
2. ด.ช.สิธิณัฐ วงษ์เทียน
3. กฤช กัลยาณมิตร
3. ทีม สังฆประชานุสรณ์ ทีม1 ประกอบด้วย
1. ศิรินทิพย์ ศรีพรงาม
2. มนัสนันท์ ชูช่วย
3. ธันยพร ปานท้าว

12246810_10156219355715035_4719727309474449034_n 12279063_10156219355805035_5605536514203845253_n

12274308_10156219446540035_5239816711873206704_n 12278915_10156219446525035_7109991855723505100_n
ประถม สายที่ 1
1. ทีม IQ UP 1 ประกอบด้วย
1. ด.ญ.ไอรัก ฟูกูฮาระ
2. ด.ญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย
3. ด.ช.ปวริศ จารุอำไฟแสง
2. ทีม เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 1 ประกอบด้วย
1. ด.ช.นิธิวัต ปาละกะวงศ์
2. ด.ช.ธีรภพ จิตตะวิกุล
3. ด.ช.ศุภวิชญ์ แรงผลสัมฤทธิ์
3. ทีม กรุงเทพคริตเตรียน 1 ประกอบด้วย
1. ด.ช.ภูมิ สถิรเรืองชัย
2. ด.ช.ธนวิชฌ์ กิจพัฒนาศิลป์
3. ด.ช.อธิวัฒน์ พุทธศักดิ์โสภณ

ประถม สายที่ 2
1. ทีม เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 5 ประกอบด้วย
1. ด.ช.สุรเกียรติ อิฐสุวรรณ
2. ด.ช.ราม คำแหง
3. ด.ช.ศักย์ศรณ์ สุวัฒนากุลกิจ
2. ทีม อัสสัมชัญประถม 2 ประกอบด้วย
1. ด.ช.พิชญะ สกลทัศน์
2. ด.ช.ณัฐดนัย คงกตัญญูสกุล
3. ด.ช.ณัฐดิษฐ์ พรรณสวัสดิ์
3. ทีม ประชานิเวศน์ 2 ประกอบด้วย
1. ด.ช.เวสสุก สว่างวงษ์
2. ด.ช.หฤษฎ์ มนูญนิมิตร
3. ด.ช.ปวรวีร์ แจ้งกระมล

ประถม สายที่ 3
1. ทีม IQ UP 1 ประกอบด้วย
1.ด.ช.ภากร พีรพัฒนกุล
2.ด.ชรกิตต์ จันทโรจวงศ์
3.ด.ช.พิภู อากาศเมฆ
2. ทีม สามเสนนอก 3

3. ทีม อัสสัมชัญประถม 3 ประกอบด้วย
1.ด.ช.พศวีส์ ศรีเจริญ
2. ด.ช.ภวัต หทัยสันติธรรม
3. ด.ช.ธนกร อุดมรุ่งเรื่อง

12274519_10156219355895035_993752585932079643_n 12243038_10156219355900035_5967505245520570118_n 10984229_10156219449195035_2810675954366587165_n 12274457_10156219425900035_8553713627706851906_n

มัธยม สายที่ 1
1. ทีม อัสสัมชัญศรีราชา 1 ประกอบด้วย
1. นายชยพล สุขดี
2. ธนบดี แทนศิริ
3. ธรรศ ศรีวิลัย
2. ทีม สวนกุหลาบวิทยาลัย ประกอบด้วย
1. ด.ช.ไทยกานต์ กาญจนศิลป์
2. ด.ช.พันวิทย์ ฤกษ์อุไร
3. ทีม อัสสัมชัญ 1 ประกอบด้วย
1. ด.ช.วชรเดช เวชชทนต์
2. ด.ช.ธัชพล วิจิตรกาญจน์
3. ด.ช.วิศรุต รัศมีแสงเพรช

มัธยม สายที่ 2
1. ทีม อัสสัมชัญศรีราชา 2 ประกอบด้วย
1. นายกฤตณัฐ รัวินันท์ชูวงษ์
2. นายภวัต เมมะพรรคพงษ์
3. นายธนพงศ์ ฐานะภักดี
2. ทีม บางปะกอกวิทยาคม 2 ประกอบด้วย
1. ด.ช.สรวิศ ธนชาต
2. ด.ช.วรวิช หลิมทอง
3. ด.ช.ยุวกร เด่นอมรเลิศ
3. ทีม อัสสัมชัญ 8 ประกอบด้วย
1. ด.ช.คมชาญ ติรศุทธ
2. ด.ช.ภัคชร เลิศพนมวรรณ
3. ด.ช.ชานนท์ อึ้งขจรเกียรติ

มัธยม สายที่ 3
1. ทีม เมืองพัทย 11 ทีม 2 ประกอบด้วย
1. นายธีรธร ตรีอินทอง
2. นายบุญเลิศ แก้วประจำ
3. นายพัฒธนพงค์ อรัญโสด
2. ทีม เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 2 ประกอบด้วย
1. ด.ช.ติณณ์ ยังสมบูรณ์
2. ด.ช.สรวิศ กุดทา
3. พัสกร ศรีบุญเจริญ
3. ทีม วัดมัชฌันติการาม ประกอบด้วย
1. ด.ญ.อัจฉรา พาทอน
2. ด.ช.ธนพล ขุนหอม
3. ด.ช.ทิชานนท์ ผดุงทศ

12227142_10156219356585035_5168743701059572794_n 12249664_10156219356455035_4964897659294013204_n 12278709_10156219356545035_7595652120597878251_n 12274470_10156219426265035_7688531166621199714_n

ผู้ที่ได้รับรางวัลในรุ่น ครู – อาจารย์
1. เพ็ชร นนธิ โรงเรียนวัดสีสุก
2. เอกพงษ์ ดิษแสง โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
3. ชานนท์ เฮงสกุล โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
4. รัตนาภรณ์ วงศ์ศรีอ่อน โรงเรียนสามเสนนอก
5. เฉลิมพล วิภาตวรรณะ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
โดยทางสมาคมกีฬาหมากล้อมขอขอบคุณนักกีฬาและครู อาจารย์ทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ครับ

สามารถ Download ผลการแข่งขันได้ที่นี่

ผลการแข่งขัน Standard Rating & Friendship Game 2/2558

ชมภาพรวมเก็บตกการแข่งขันได้ที่นี่

เก็บตกการแข่งขัน