การแข่งขันหมากล้อม Si Racha ThailandJuniorGO 2023

รูปแบบการแข่งขันหมากล้อม “Si Racha – ThailandJuniorGO 2023”

 

รูปแบบการแข่งขันหมากล้อม “Si Racha – ThailandJuniorGO 2023”

วันที่ 16กรกฎาคม2566 ณ. ศูนย์การค้า เซ็นทรัลศรีราชา
1. การแข่งขันแบ่งเป็น 12 ประเภท
1.1. ประเภท High Dan (ระดับฝีมือ 4-5ดั้ง)
1.1.1. ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
1.1.2. ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 4 รอบ

1.2. ประเภท Low Dan (ระดับฝีมือ 1-3 ดั้ง)
1.2.1. ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
1.2.2. ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 4 รอบ

1.3. ประเภท One Dan (ระดับฝีมือ 1ดั้ง) ( 2 สาย)
1.3.1. ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
1.3.2. ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 4 รอบ

1.4. ประเภท Standard A (ระดับฝีมือ 1-2 คิว)
1.4.1. ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
1.4.2. ให้เวลาฝ่ายละ 35 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ

1.5. ประเภท Standard B (ระดับฝีมือ 3-4 คิว)
1.5.1. ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
1.5.2. ให้เวลาฝ่ายละ 35 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ

1.6. ประเภท Standard C (ระดับฝีมือ 5-6 คิว)
1.6.1. ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
1.6.2. ให้เวลาฝ่ายละ 35 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ

1.7. ประเภท Standard D (ระดับฝีมือ 7-8 คิว) ( 2 สาย)
1.7.1. ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
1.7.2. ให้เวลาฝ่ายละ 35 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ

1.8. ประเภท Standard E (ระดับฝีมือไม่ถึง8 คิว)( 3 สาย)
1.8.1. ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
1.8.2. ให้เวลาฝ่ายละ 35 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ

1.9. ประเภท Standard F (ระดับฝีมือไม่ถึง 12 คิว)
1.9.1. ใช้กระดาน 13*13 ในการแข่งขัน
1.9.2. ให้เวลาฝ่ายละ 35 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ

1.10. ประเภท Friendshipอายุไม่เกิน 8ปี ( 3 สาย)
1.10.1. ใช้กระดาน 9*9 ในการแข่งขันให้เวลาฝ่ายละ 20 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 6 รอบ
1.10.2. กำหนดอายุไม่เกิน 8ปี (2558)

1.11. ประเภท Friendship อายุไม่เกิน 12 ปี ( 3 สาย)
1.11.1. ใช้กระดาน 9*9 ในการแข่งขันให้เวลาฝ่ายละ 20 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 6 รอบ
1.11.2. กำหนดอายุไม่เกิน 12ปี (2554)

1.12. ประเภท Friendshipอายุไม่เกิน 20ปี( 2 สาย)
1.12.1. ใช้กระดาน 9*9 ในการแข่งขันให้เวลาฝ่ายละ 20 นาที ไม่มีเบียวโยมิแข่งขัน 6 รอบ
1.12.2. กำหนดอายุไม่เกิน 20ปี (2546)

2. ใช้ระบบการแข่งขันแบบ SWISS Systemจำนวนรอบขึ้นอยู่กับผู้สมัคร
3. แต้มต่อของหมากขาวตามประเภทต่อไปนี้
3.1. กระดาน 9*9 หมากขาวมีแต้มต่อ 3.5 แต้ม
3.2. กระดาน 13*13 หมากขาวมีแต้มต่อ 5.5 แต้ม
3.3. กระดาน 19*19 หมากขาวมีแต้มต่อ 6.5 แต้ม
4. เกณฑ์การตัดสิน
4.1. ในการแข่งขันแต่ละรอบ ผู้ชนะจะได้ 1 คะแนน และผู้แพ้จะได้ 0 คะแนน
4.2. เมื่อแข่งขันครบทุกรอบตามที่กำหนด ผู้ที่มีลำดับตามแบบ SWISS System ผู้ที่มีอันดับ 1-5 เป็นผู้ได้รับรางวัล
4.3. ในกรณีที่ผู้แข่งขันมีคะแนนที่เท่ากัน และไม่สามารถตัดสินลำดับได้ในระบบปกติได้
4.3.1. กรณีที่พบกันในการแข่งขันให้ใช้ผลการแข่งขันนั้นตัดสิน (Head to Head)
4.3.2. กรณีที่ไม่พบกันในการแข่งขัน ให้ใช้วิธีดูผลชนะคู่แข่งขันที่อันดับดีที่สุด เพื่อจัดลำดับการแข่งขัน
4.4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5. การนับคะแนนต้องให้กรรมการนับเท่านั้น
6. การวางเม็ดหมากแล้วปล่อยมือจากเม็ดหมาก ห้ามไม่ให้เปลี่ยนตำแหน่งเม็ดหมากเด็ดขาด
7. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ใช่นักกีฬา และเจ้าหน้าที่เข้าบริเวณสนามแข่งขัน
8. ห้ามนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารเข้ามาใช้ในขณะแข่งขันอย่างเด็ดขาด
9. ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลที่ 1-3 ในรายการที่เปิดรับสมัครทั่วไป(GO Open)หรือสมาคมร่วมจัดการแข่งขันแล้ว ต้องลงในรุ่นที่สูงขึ้นไปเท่านั้น ยกเว้นรุ่น Standard A ที่ได้รางวัลไม่เกิน 1 ปี และรุ่น Low Dan ไม่จำกัดปี
10. การกำหนดรุ่นในการแข่งขันให้ยึดวันที่สมัคร
11. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี (2546)
12. การเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ นักกีฬาทุกคนต้องปฏิบัติมาตรรองรับสถานการณ์โควิค ทุกประการ

ตารางเวลาการแข่งขันหมากล้อม
Si Racha – Thailand JuniorGO 2023

วันที่ 16กรกฎาคม2566
ณ.Si Racha Hallชั้น 4ศูนย์การค้า เซ็นทรัลศรีราชา

• ลงทะเบียน 8.00 – 8.30 น.
• พิธีเปิดการแข่งขัน 8.30 – 9.00 น.

ประเภท Dan
o แข่งขันรอบที่ 1 9.00 – 10.30 น.
o แข่งขันรอบที่ 2 10.45– 12.15 น.
o พักกลางวัน 12.15– 13.30 น.
o กิจกรรมช่วงพัก 12.45– 13.30 น.
o แข่งขันรอบที่ 3 13.30 – 15.00 น.
o แข่งขันรอบที่ 4 15.15– 16.45 น.

o พิธีมอบรางวัล และปิดการแข่งขัน 17.30 น.

ประเภท Standard
o แข่งขันรอบที่ 1 9.00 – 10.10 น.
o แข่งขันรอบที่ 2 10.20 – 11.30 น.
o แข่งขันรอบที่ 3 11.40 – 12.50 น.
o พักกลางวัน 12.30– 13.30 น.
o กิจกรรมช่วงพัก 12.45– 13.30 น.
o แข่งขันรอบที่ 4 13.30 – 14.40 น.
o แข่งขันรอบที่ 5 15.00 – 16.10 น.

o พิธีมอบรางวัล 17.00 น.

ประเภท Friendship

• ลงทะเบียน 8.00 – 8.30 น.

o แข่งขันรอบที่ 1 9.00 – 9.40 น.
o แข่งขันรอบที่ 2 10.00 – 10.40 น.
o แข่งขันรอบที่ 3 11.00 – 11.40 น.
o .พักกลางวัน 12.00 – 13.30 น.
o กิจกรรมช่วงพัก 12.45– 13.30 น.
o แข่งขันรอบที่ 4 13.30 – 14.10 น
o แข่งขันรอบที่ 5 14.30 – 15.10 น.

• พิธีมอบรางวัล 16.00 น.