การแข่งขันหมากล้อม Robinson x Buddy Go Tournament 2023

การแข่งขันหมากล้อม Robinson x Buddy Go Tournament 2023
วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 ณ. ศูนย์การค้า Robinson Lifestyle Samut Prakan

การแข่งขันแบ่งเป็น 9 ประเภท
1. Low Dan (ระดับฝีมือ 1-2 ดั้ง) รับสมัครไม่เกิน 32 คน
ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ
2. ระดับฝีมือ 1-2 คิว รับสมัครไม่เกิน 32 คน
ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
ให้เวลาฝ่ายละ 35 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ
3. ระดับฝีมือ 3-4 คิว รับสมัครไม่เกิน 32 คน
ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
ให้เวลาฝ่ายละ 35 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ
4. ระดับฝีมือ 5-6 คิว รับสมัครไม่เกิน 32 คน
ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
ให้เวลาฝ่ายละ 35 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ
5. ระดับฝีมือ 7-8 คิว รับสมัครไม่เกิน 32 คน
ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
ให้เวลาฝ่ายละ 35 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ
6. ระดับฝีมือ 9-12 คิว รุ่น open รับสมัครไม่เกิน 32 คน แข่งรอบเช้า 9.00-12.30 โดยประมาณ
กระดาน 9*9 ในการแข่งขันให้เวลาฝ่ายละ 15 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ
7. ระดับฝีมือ 9-12 คิว รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี รับสมัครไม่เกิน 32 คน แข่งรอบเช้า 9.00-12.30 โดยประมาณ
กระดาน 9*9 ในการแข่งขันให้เวลาฝ่ายละ 15 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ กำหนดอายุไม่เกิน 12 ปี (2554)
รุ่นกระดาน13
8. ระดับฝีมือ 9-12 คิว รุ่น open รับสมัครไม่เกิน 32 คน แข่งรอบบ่าย 14.00 โดยประมาณ
กระดาน 13*13 ในการแข่งขันให้เวลาฝ่ายละ 15 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ
9. ระดับฝีมือ 9-12 คิว รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี รับสมัครไม่เกิน 32 คน แข่งรอบบ่าย 14.00 โดยประมาณ
กระดาน 13*13 ในการแข่งขันให้เวลาฝ่ายละ 15 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ กำหนดอายุไม่เกิน 12 ปี (2554)\

 

กำหนดการการแข่งขัน
นักกีฬาลงทะเบียนเข้าแข่งขัน (ยกเว้นนักกีฬาประเภท 8 และ 9) 8.00 – 8.30 น.
ประเภทที่ 1 Low Dan 1-2 ดั้ง
แข่งขันรอบที่ 1 8.30 – 10.00 น.
แข่งขันรอบที่ 2 10.10 – 11.40 น.
พักกลางวัน 11.40 – 12.15 น.
พีธีเปิด 12.15 – 13.00 น.
แข่งขันรอบที่ 3 13.00 – 14.30 น.
แข่งขันรอบที่ 4 14.40 – 16.10 น.
แข่งขันรอบที่ 5 16.20 – 17.50 น.
จับฉลาก พิธีมอบรางวัล และปิดการแข่งขัน 18.00 น.

ประเภทที่ 2-5 High Kyu และ Low Kyu
แข่งขันรอบที่ 1 8.30 – 9.40 น.
แข่งขันรอบที่ 2 10.10 – 11.20 น.
พักกลางวัน 11.20 – 12.15 น.
พิธีเปิด 12.15 – 13.00 น.
แข่งขันรอบที่ 3 13.00 – 14.10 น.
แข่งขันรอบที่ 4 14.20 – 15.30 น.
แข่งขันรอบที่ 5 15.40 – 17.20 น.
จับฉลาก พิธีมอบรางวัล และปิดการแข่งขัน 18.00 น.

ประเภทที่ 6-7 Friendship 9×9
แข่งขันรอบที่ 1 8.30 – 9.00 น.
แข่งขันรอบที่ 2 9.10 – 9.40 น.
แข่งขันรอบที่ 3 9.50 – 10.20 น.
แข่งขันรอบที่ 4 10.30 – 11.00 น
แข่งขันรอบที่ 5 11.10 – 11.40 น.
พิธีเปิดการแข่งขัน และมอบรางวัล 12.15 – 13.00 น.

ประเภทที่ 8-9 Friendship 13×13
นักกีฬาลงทะเบียนเข้าแข่งขัน (นักกีฬาประเภท 8 และ 9) 13.30 – 14.00 น.
แข่งขันรอบที่ 1 14.10 – 14.40 น.
แข่งขันรอบที่ 2 14.50 – 15.20 น.
แข่งขันรอบที่ 3 15.30 – 16.00 น.
แข่งขันรอบที่ 4 16.10 – 16.40 น
แข่งขันรอบที่ 5 16.50 – 17.20 น.
จับฉลาก พิธีมอบรางวัล และปิดการแข่งขัน 18.00 น.