การแข่งขันหมากล้อม BMA Kids Go Tournament 2015

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม, สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ฝ่ายประถม) ร่วมกันจัดงานแข่งขันหมากล้อมรายการ “BMA Kids Go Tournament 2015” ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานแข่งขันกว่า 400 คน

IMG_0543 IMG_0552

IMG_0554 IMG_0563

ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก คุณมิ่งขวัญ กิตติวรรณกร หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศน์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ คุณชุมพล ชาวเกาะ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 12 ประเภท คือ 1.อนุบาลเดี่ยวชาย 2.อนุบาลเดี่ยวหญิง 3.ทีมอนุบาล 4.ประถมเดี่ยวชาย 5.ประถมเดี่ยวหญิง 6.ทีมประถม ป.1-ป.3 7. ทีมประถม ป.4-ป.6 8.ทีมมัธยม 9.Low Kyu 10.High Kyu 11.อาจารย์มือใหม่ 12.อาจารย์มือเก่า

IMG_0572 IMG_0576

IMG_0578 IMG_0583

IMG_0589 IMG_0594

พิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก คุณสุนันท์ วชิรมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ฝ่ายประถม), คุณสุพัศพงษ์ อนุชิตโสภาพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ฝ่ายประถม) และ คุณปิยะธิดา เกษสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ให้เกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้

IMG_0600 IMG_0619

IMG_0622 IMG_0638

ผลการแข่งขันมีดังนี้

ระดับ อนุบาลเดี่ยวชาย
ชนะเลิศ เด็กชายกริชวิชา นวนบุตรดี โรงเรียนวัดดอนเมือง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กชาย ณพีพัฐ ลิ้มเศรษฐานุวัต โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม)
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กชาย ปณิธาน ธูปเทียนรัตน์ โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม)
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เด็กชาย ต้นข้าว มัชฌิมะบุระ โรงเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 เด็กชาย อนันต์ชัย นพทิพย์ โรงเรียนวัดดอนเมือง

IMG_0666 IMG_0674

ระดับ อนุบาลเดี่ยวหญิง
ชนะเลิศ เด็กหญิง ธนัชญา ชัยมงคล โรงเรียนวัดดอนเมือง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กหญิง พลอยไพรินทร์ ทองดี โรงเรียนสังฆประชานุสรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กหญิง จิรัชญา แจ้งกระมล โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม)
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เด็กหญิง กมลวรรณ เกษสุวรรณ์ โรงเรียนวัดสระบัว
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 เด็กหญิง อริญชยา ป้อมเสน โรงเรียนวัดดอนเมือง

IMG_0684 IMG_0691

ระดับ ทีมอนุบาล
ชนะเลิศ วัดดอนเมือง ทีม1
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนสังฆประชานุสรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนวัดดอนเมือง ทีม2
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม) ทีม 2
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม) ทีม 1

IMG_0708 IMG_0713

IMG_0719 IMG_0723

 

ระดับ ประถมศึกษา เดี่ยวชาย
ชนะเลิศ เด็กชาย ปพนธนัย อุ่นโสภา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม)
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กชาย ปพนดนัย อุ่นโสภา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม)
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กชาย ณัฐพล โชติพันธ์ โรงเรียนสังฆประชานุสรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เด็กชาย สิริราช แสนบรรเทา โรงเรียนวัดดอนเมือง
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 เด็กชาย ศรัณย์ โม้น้อย โรงเรียนวัดสระบัว

 

ระดับ ประถมศึกษา เดี่ยวหญิง
ชนะเลิศ เด็กหญิง อาทิตยา ร่มจันทร์ โรงเรียนสังฆประชานุสรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กหญิง อัจฉรา พาทอน โรงเรียนมัชฌันติการาม
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กหญิง จีรนันท์ ชมกลิ่น โรงเรียนมัชฌันติการาม
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เด็กหญิง นฤวรรณ รอดจำปา โรงเรียนสังฆประชานุสรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ จรัสใส โรงเรียนวัดประดู่ธรรมมาธิปัตย์

ระดับ ทีมประถมศึกษา 1- 3
ชนะเลิศ โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์ทีม2
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนวัดดอนเมือง ทีม 1
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนวัดดอนเมือง ทีม 4
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 โรงเรียนวัดดอนเมือง ทีม 3
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 สังฆประชานุสสรณ์ ทีม 1

ระดับ ทีมประถมศึกษา 4- 6
ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนเมือง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ทีม 2
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ทีม 1
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ทีม 1
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 โรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ ทีม 1

 

IMG_0742 IMG_0734

IMG_0751 IMG_0754

ระดับ ทีมมัธยม
ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ทีม 2
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนสามเสนนอก ทีม 2
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ทีม 1
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 โรงเรียนประชาบำรุง ทีม 1

Low Kyu
ชนะเลิศ เด็กชาย เตวิช ไชยสุระ โรงเรียน สังฆประชานุสรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กหญิง ธีรัตน์ ปติตัง โรงเรียนวัดดอนเมือง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กชาย วีรวิชญ์ สังวาลย์เพชร โรงเรียนวัดดอนเมือง
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เด็กหญิง บูชิตา พรมพันธ์ โรงเรียนวัดดอนเมือง
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 เด็กชาย ฐาปนพงศ์ ศรีจันทวงษ์ โรงเรียนวัดดอนเมือง

High Kyu
ชนะเลิศ นาย กิตติพงษ์ สิริกุลเจริญรุ่ง โรงเรียน มัธยมประชานิเวศน์
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นาย ณฐพล สุขะภัณท์ โรงเรียน มัธยมประชานิเวศน์
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กชาย ต้นธรรม สายคำทอน โรงเรียน วัดดอนเมือง
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เด็กชาย ต้นธาร สายคำทอน โรงเรียน วัดดอนเมือง

IMG_0761 IMG_0768

อาจารย์ มือใหม่
ชนะเลิศ อาจารย์ วัชร เดโชพลชัย โรงเรียนปุรณาวาส
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 อาจารย์ สุรศักดิ์ ทองสีดำ โรงเรียนประชาบำรุง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 อาจารย์ ชมพูนุช ไชยชนะ โรงเรียนสังฆประชานุสรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 อาจารย์ ทิพวรรณ เคนสีแก้ว โรงเรียนสังฆประชานุสรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 อาจารย์ สมศรี รำพรรณ์ โรงเรียนบางจาก

อาจารย์ มือเก่า
ชนะเลิศ อาจารย์ บุญเกิด สระสี โรงเรียนวัดเทพลีลา
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 อาจารย์ สุระสิทธิ์ กันหา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ฝ่ายประถม)
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 อาจารย์ มงคล ฉิมพิภพ โรงเรียนวัดดอนเมือง
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 อาจารย์ ชานนท์ เฮงสกุล โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 อาจารย์ บำเพ็ญ หอมสุวรรณ โรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์

IMG_0780

IMG_0691