การแข่งขันหมากล้อมเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 10 – 18 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้

20160315_092741 20160315_092813 20160315_092807 20160310_102429

ประเภทคู่ชาย

รางวัลชนะเลิศ  ประเภทคู่ชาย ได้แก่ จังหวัดชลบุรี
ประกอบด้วย นายกัมปนาท บุญรอด
นายนรินทร์โชติ อาจารีพิพัฒน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคู่ชาย ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี
ประกอบด้วย เด็กชายกษิดิศ จันทโรจวงศ์
เด็กชายสุวิจักขณ์ บางม่วง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทคู่ชาย ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย นายนธีทร บลอมฟีลด์
เด็กชายพงศกานต์ ศรอารา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทคู่ชาย ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย นายภูริพัฒน์ สันติสิริกุล
นายสิริเทพ เฉิน

 

ประเภทคู่หญิง

รางวัลชนะเลิศ ประเภทคู่หญิง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย นางสาวปรภาว์ สุเมธเชิงปรัชญา
นางสาวพลอยประกาย ภูศรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคู่หญิง ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต
ประกอบด้วย นางสาวจิรัสญานันท์ พัฒนะราม
นางสาวอนัญลักษณ์ สิทธานุกูลวงศ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทคู่หญิง ได้แก่ จังหวัดนครปฐม
ประกอบด้วย นางสาวเขมณัฎฐ์ เจริญวรสกุล
นางสาวอิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทคู่หญิง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย นางสาวภัคจิรา เจริญวัฒนา
เด็กหญิงณัฐรินทร์ พรรณสวัสดิ์

 

ประเภทคู่ผสม

รางวัลชนะเลิศ ประเภทคู่ผสม ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี
ประกอบด้วย นางสาวยลดา น้าวิไลเจริญ
เด็กชายณภัทร วงศ์หาญเชาว์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคู่ผสม ได้แก่ จังหวัดระยอง
ประกอบด้วย เด็กหญิงบุญธิชา มูลอ้อม
นายธเนศ เชื้อบุปผา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทคู่ผสม ได้แก่ จังหวัดนครปฐม
ประกอบด้วย นางสาวอารยา สิริยะเสถียร
เด็กชายวัสยศ พูนลาภพาณิชย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทคู่ผสม ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย เด็กหญิงภิญญาดา ศรอารา
เด็กชายสันต์ภพ สันติโชติตระกูล

 

ประเภทบุคคลชาย

รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลชาย ได้แก่ จังหวัดชลบุรี
ประกอบด้วย นายกัมปนาท บุญรอด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทบุคคลชาย ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย นายนธีทร บลอมฟีลด์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทบุคคลชาย ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี
ประกอบด้วย เด็กชายณภัทร วงศ์หาญเชาว์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทบุคคลชาย ได้แก่ จังหวัดระยอง
ประกอบด้วย นายธเนศ เชื้อบุปผา

20160318_130020 20160315_152635

ประเภทบุคคลหญิง

รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลหญิง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย นางสาวณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทบุคคลหญิง ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี
ประกอบด้วย นางสาวยลดา น้าวิไลเจริญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทบุคคลหญิง ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม
ประกอบด้วย นางสาวศิริวรรณ ประธาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทบุคคลหญิง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย เด็กหญิงปรภาว์ สุเมธเชิงปรัชญา

 

ประเภททีมผสม

รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมผสม ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี
ประกอบด้วย เด็กชายสุวิจักขณ์ บางม่วง
เด็กชายกษิดิศ จันทโรจวงศ์
เด็กหญิงภูริชญา โสลันดา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีมผสม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย นายนราวิชญ์ พงศ์กิจวรสิน
นายเชาวน์ เจริญสมสมัย
เด็กหญิงธัญชนก อัครลาภ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภททีมผสม ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต
ประกอบด้วย นายสุจิตวัฒน์ ตันนุกิจ
นายกวินดิษย์ รักแต่งาม
นางสาวจิรัสญานันท์ พัฒนะราม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภททีมผสม ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย เด็กชายสันต์ภพ สันติโชติตระกูล
เด็กชายพงศกานต์ ศรอารา
เด็กหญิงวณิชชา พิทักษ์วาณิชย์

 

ประเภททีมชาย

รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย นายนราวิชญ์ พงศ์กิจวรสิน
เด็กชายสิริเทพ เฉิน
นายเชาวน์ เจริญสมสมัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีมชาย ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย นายนทีธร บลอมฟีลด์
เด็กชายพงศกานต์ ศรอารา
เด็กชายสันต์ภพ สันติโชติตระกูล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภททีมชาย ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต
ประกอบด้วย นายสรวิศ กิ่งแก้ว
นายกวินดิษย์ รักแต่งาม
นายสุจิตวัฒน์ ตันนุกิจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภททีมชาย ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี
ประกอบด้วย เด็กชายพงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
เด็กชายกษิดิศ จันทโรจวงศ์
เด็กชายสุวิจักขณ์ บางม่วง

 

ประเภททีมหญิง

รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมหญิง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย นางสาวณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์
เด็กหญิงธัญชนก อัครลาภ
นางสาวพลอยไพลิน เหลืองสุรงค์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีมหญิง ได้แก่ จังหวัดนครปฐม
ประกอบด้วย นางสาวเขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล
เด็กหญิงชนันท์กานต์ เจริญวรสกุล
นางสาวอิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภททีมหญิง ได้แก่ จังหวัดชลบุรี
ประกอบด้วย เด็กหญิงฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์
เด็กหญิงษาวารี พันธเสน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภททีมทีมหญิง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย นางสาวรมย์ชลี ชูตระกูล
เด็กหญิงภิญญาดา ศรอารา
นางสาวปรภาว์ สุเมธเชิงปรัชญา

20160318_154535 20160318_154430 20160318_154347 20160315_152853

นักกีฬาชายดีเด่น ได้แก่ นายกัมปนาท บุญรอด จาก จังหวัดชลบุรี
2 เหรียญทอง ได้แก่ บุคคลชายและคู่ชาย

นักกีฬาหญิงดีเด่น ได้แก่ นางสาวณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ จาก กรุงเทพมหานคร
2 เหรียญทอง ได้แก่บุคคลหญิงและทีมหญิง

ผู้ฝึกสอนชายดีเด่น ได้แก่ นายจิตตบุณ มูลอ้อม จาก จังหวัดชลบุรี

ผู้ฝึกสอนหญิงดีเด่น ได้แก่ นายนิธิพล อรุณไพจิตรา จาก กรุงเทพมหานคร

20160312_154659