การแข่งขันหมากล้อมเชื่อมความสัมพันธ์ ภาคเหนือ “North Pre-University Go Tournament 2022”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมเชื่อมความสัมพันธ์ ภาคเหนือ “North Pre-University Go Tournament 2022” ในวันที่ 29 – 30 มกราคม 2565 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประเภทการแข่งขัน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภททีม ประเภทบุคคลหญิง และประเภทมือใหม่
ผลการแข่งขันหมากล้อม “North Pre-University Go Tournament 2022” ดังนี้
🏆 ประเภททีม
📍 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (ทีม 1)
1. นายศุภากร จิตรอารี
2. นายณัฐวัฒน์ อภิชิตปิติพงศ์
3. นายสุธิชัย โพธิศรี
📍 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. นางสาวพนิพร วังมูล
2. นายวิชยุตม์ อินชุม
3. นายจิติศักดิ์ สอนสุข
📍 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ทีม 1)
1. นางสาวธมลวรรณ พูลพิพัฒน์
2. นายพีรพล ชัยจิตติประเสริฐ
3. นายกอบกานต์ ดับปากพิง
🏆 ประเภทบุคคลหญิง
📍 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาววรัญชนา กิ่งเกตุ จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
📍 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวกิดากาญจน์ เถินบุรินทร์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
📍 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวชญานิศฐ์ ไคล้คง จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
🏆 ประเภทมือใหม่
📍 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายณัฏฐพิมุขส์ ธนะวรเสฐ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
📍 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายภูมิ ลิ้มสุวรรณ์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
📍 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวพัชรมัย ไชยชนะ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่