การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 14

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 14

กีฬาหมากล้อม แข่งขันระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฏาคม 2562

ประเภทบุคคลชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานครฺB (วิทยาลัยพณิชยการบางนา)
ประกอบด้วย    นายกลย์ธัช   กัลยาณธัช

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง (วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด)
ประกอบด้วย    วงศ์สุทิน     เสียงใส

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก (วิทยาลัยเทคนิคนครนายก)
ประกอบด้วย    นายฑิฆัฆพร   ปิติกุลธรรม

ประเภทบุคคลหญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีบุรี (วช.ปราจีนบุรี)
ประกอบด้วย    นางสาวปนัดดา    จันธ์ที

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี(วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี)
ประกอบด้วย    นางสาวเจนจิรา     แพวตะคุ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  (วิทยาลัยพณิชยการบางนา)
ประกอบด้วย    นางสาวนราทิพย์              เชี่ยวชาญ

 ประเภทคู่ชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี (วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ)
ประกอบด้วย    นายอิทธิกร      บุญพร
นายนันทวัฒน์  อังกาบ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี (โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.)
ประกอบด้วย    นายอดิศร        หวังพัฒนะวงศ์
นายไชยวัฒน์   แก้วสมนึกสกุล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก (วท.นครนายก)
ประกอบด้วย    นายสิระ            โกมารทัต
นายวัชรินทร์    วะชังเงิน

ประเภทคู่หญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานครA (วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี)
ประกอบด้วย    นางสาวนางสาวปาริชาติ   ชะโลวัฒน์
นางสาวนางสาวเกตุแก้ว   หนูทอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี (วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี)
ประกอบด้วย    นางสาวนางสาวรุจิตรา  สอนศรี
นางสาวนางสาวรัตติยา สร้อยทอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานครB (วิทยาลัยพณิชยการบางนา)
ประกอบด้วย    นางสาวนางสาวกุลธิดา  โสนามิตร
นางสาวนางสาวกัณฐิกา วรรณสุด

 ประเภทคู่ผสม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานครA (วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี)
ประกอบด้วย    นายธนากร      ศรีสงคราม
นางสาวนิชาภา อิ่มใจ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานครB (วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ)
ประกอบด้วย    นางสาวณัฐชยา สราญฤทธิไกร
นายดาราพงษ์  เทียบสม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว)
ประกอบด้วย    นายอชิระ          อินทรชลิต
นางสาวกิจเจริญ   เพ็ชรสมบูรณ์

ประเภททีมชาย


รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัด กรุงเทพมหานคร ทีมB (วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี)
ประกอบด้วย    นายภควัฒน์     ศรีสอาด
นายธนพัฒน์    ไม้งาม
นายขจรศักดิ์    แก้วคำ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัด นนทบุรี ทีมB (เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์)
ประกอบด้วย    นายธนนันท์     ขวัญหวา
นายพลเพชร    แพทย์หงส์เพชร
นายปัญจพล     อภิวันทนันท์ผู้จัดการ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัด นนทบุรี ทีมB (โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.)
ประกอบด้วย    นายปัณณวัชร์  สิริไชยสรณ์
นายชนาธิป      สินศิริ
นายสรณ์สิริ     สีสูงเนิน

 ประเภททีมหญิง


รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัด กรุงเทพมหานคร ทีมA (วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร)
ประกอบด้วย    นางสาวนางสาวกนกพร ยางจ้าน
นางสาวนางสาวศุภิกา   สองทอง
นางสาวนางสาวณัฎฐินี  พรมมาศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัด กรุงเทพมหานคร ทีมB (วิทยาลัยพนิชยการบางนา)
ประกอบด้วย    นางสาวนางสาวรินลดา  สำฤทธิ์
นางสาวนางสาววันเพ็ญ สวัสดิ์พาที

 

ประเภททีมผสม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  (วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี)
ประกอบด้วย    นางสาวศิริพรรณ            พานิช
นายธนวัฒน์         แก้วกลม
นายวชิระ           มานูเจริญโชค

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัด จันนทบุรี (วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี)
ประกอบด้วย    นางสาวกิตติญาวดี       ศิริวัฒน์
นายปรวิชญ์                ปัจจุสานนท์
นางสาวธนภรณ์            ชนวัฒน์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัด กรุงเทพมหานคร ทีมA ( วท. มีนบุรี)
ประกอบด้วย    นายรัฐธรรมนูญ    ปู่มั่นคง
นายภูวรินทร์       ภูซ้ายศรี
นางสาวกัญญาณัฐ  ชาดา