การแข่งขันกีฬาหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ชมรมกีฬาหมากล้อมภูเก็ต จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 โดยการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563

พิธีเปิดการแข่งขัน ได้รับเกียรตินายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต กล่าวเปิดการแข่งขัน

การแข่งขันกีฬาหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 จัดแข่งขัน ณ ห้องประชุมลดาวัลย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  โดยแบ่งเป็นการแข่งขัน 6 ประเภท มีนักกีฬาหมากล้อมเข้าร่วมแข่งขันกว่า 150 คน

 

ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563

ระดับ Division  Class A ทีมประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ทีม 2 ได้แก่

 1. ด.ช. จักรพงษ์ ผิวสลับ
 2. ด.ช. อาณัติ ขุนฤทธิ์เอียด
 3. ด.ช. ภัทรภณ สำเภาแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ทีม 1 ได้แก่

 1. ด.ช.ธนเดช สู่พานิช
 2. ด.ช. ธนภัทร ยกเจริญ
 3. ด.ช. ธัญเทพ ยกเจริญ

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ทีม 1 ได้แก่

 1. เด็กชายศุกฤษ จันทรสาร
 2. เด็กชายธีรยุทธ ชูวงษ์
 3. เด็กชายไกรสร สินเกษม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ทีม 4 ได้แก่

 1. เด็กหญิงมนพร กิจรุ่งวัฒนากร
 2. เด็กหญิงพรนภัส ทับทิม
 3. เด็กชายธนาธิป นิลสังคหะ

 

ระดับ Division  Class B ทีมมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ทีม 1 ได้แก่

 1. นายนันทวุฒิ สวัสดี
 2. นายคงทัต อมรศุภมิตร
 3. เด็กชายจิรวัฒน์ เกตุเกี้ยว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ทีม 1 ได้แก่

 1. ด.ช.ปฏิภาณ  ธารีบูรณ์ชัย
 2. ด.ช.ภาคภูมิ  อนันติ
 3. ด.ช.จรัลชัย  จูมดอก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)  ทีม 1 ได้แก่

 1. นายชนัฐ  ศรีรักษ์
 2. นายยศภัทร  ศรีสังข์
 3. นายสิริชัย  ศรีสว่าง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ทีม 2 ได้แก่

 1. ด.ช.วิทยา  จิตตะผล
 2. ด.ช.เกียรติศักดิ์  บัวสอน
 3. ด.ช.ณัฐนันท์  ชูเมือง

 

ระดับ Division  Class C ทีมมัธยมศึกษา  

รางวัลชนะเลิศ อาชีวศึกษา ภูเก็ต ทีม 1 ได้แก่

 1. นายปรัตถกร ศิตภัคปุรานันท์
 2. นายสุรเชษฐ์ สิงห์สีดา
 3. นายวิถี จันทโรทัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 อาชีวศึกษา ภูเก็ต ทีม 2 ได้แก่

 1. น.ส. ภิญญา ลีวัฒนากร
 2. น.ส. มธุรส กุ้ยเขียว
 3. น.ส. สายรุ้ง ห่อทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ทีม 2 ได้แก่

 1. นายสิขเรศ พรหมบุตร
 2. นายฐณกร วราภิสิทธิ์
 3. เด็กชายพงศ์พล สงวนสินธ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ทีม 2 ได้แก่

 1. นายชนะศักดิ์ พิมสอน
 2. นายเจษฎา พูลสวัสดิ์
 3. นายสรวิศ มณีนวล

 

ระดับ KYU  ทีมมัธยม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาภูเก็ต ทีม 2

 1. น.ส. ณัฐมน บุญพา
 2. น.ส. ภิญญา ลีวัฒนากร
 3. นายสุรเชษฐ์ สิงห์สีดา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาภูเก็ต ทีม 1

 1. นายกฤษณพงศ์ ปรีชามาตร์
 2. น.ส. เปรมฤทัย แพงศรี
 3. น.ส. สายรุ้ง ห่อทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ทีม 2

 1. นายชลชาติ กองข้าวเรียบ
 2. ด.ช. ศุกฤษ จันทรสาร
 3. ด.ช. ธนาธิป นิลสังคหะ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ทีม 1

 1. ด.ช. ศักรินทร์ ตันสกุล
 2. ด.ช. เจริญพร สุวรรณ
 3. นายฐณกร วราภิสิทธิ์

 

ระดับ KYU บุคคลมัธยม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสุรยุทธ  ใจดี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายกิตติพิชญ์ ยอดเพชร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายอิทธิเทพ  ศุภวงศ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายชินวัตร  สายทอง

 

ระดับ KYU บุคคลอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายปรัตถกร ศิตภัคปุรานันท์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายกมลภพ  สุขเกษม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายณัฐพนธ์  ที่ทำนัก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายณัฐพงษ์  แสนกล้า