การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬานักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 32

รายงานผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬานักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 32 ประจาปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย
ประเภท บุคคล
1. เด็กชายปณิธิ แช่มเล็ก โรงเรียนประชานิเวศน์ กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ
2. เด็กชายเจตริน มานน้อย โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก
3. เด็กชายวิศรุต แสงงาม โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก
4. เด็กชายนะโม โสลุน โรงเรียนวัดดอนเมือง กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ
5. เด็กชายอดุลย์วิทย์ ตั้งเพชรเดโช โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี หญิง
ประเภท บุคคล
1. เด็กหญิงนิชาภัชร เทียนทอง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ
2. เด็กหญิงภัทราศิณีย์ มีมะแม โรงเรียนวัดดอนเมือง กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ
3. เด็กหญิงสภิษา คาภูดี โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง
4. เด็กหญิงทิตฐิตา บุตรงาม โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก
5. เด็กหญิงศศิกานต์ บู่ทอง โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย
ประเภท บุคคล
1. เด็กชายวิภาส ทองดีนิโรจน์ โรงเรียนวัดดอนเมือง กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ
2. เด็กชายสุริยะ สร้อยสน โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก
3. เด็กชายโภไคย ทิพย์มนตรี โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก
4. เด็กชายพชร ดวงดีแก้ว กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ
5. เด็กชายสุจิตพัฒน์ โพธิ์สวัสดิ์ กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง
ประเภท บุคคล
1. เด็กหญิงณัฐศศิตา แสงงาม โรงเรียนสังฆประชานุสรณ์ กลุ่มเขตกรุงเทตะวันออก
2. เด็กหญิงกรวรรณ มณฑา โรงเรียนสังฆประชานุสรณ์ กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก
3. เด็กหญิงสุธารัตน์ แก้วพวง โรงเรียนประชานิเวศน์ กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ
4. เด็กหญิงจิดาภา ชุมภูพื้น โรงเรียนบางจากนาคเขื่อนอุปถัมภ์ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้
5. เด็กหญิงวณัชพร อเนกบุญยาภิรมย์ โรงเรียนวัดท่าข้าม กลุ่มเขตกรุงธนใต้

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย
ประเภท บุคคล
1. เด็กชายวิกูล มีบุญลือ โรงเรียนบางจาก กลุ่มเขตกรุงเทพใต้
2. เด็กชายธนพล วงศ์อนันต์ โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม กลุ่มเขตกรุงเทะเหนือ
3. เด็กชายราเมศวร์ วรรสืบ โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง กลุ่มเขตตะวันออก
4. เด็กชายกฤติน กิตติธนากร โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง
5. เด็กชายนัฐนนท์ อัควรรณ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง
ประเภท บุคคล
1. เด็กหญิงศีตลา กองแก้ว โรงเรียนวัดโพธิ์ กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ
2. เด็กหญิงวิญญ์ชลี แจ้งประจักษ์ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ
3. เด็กหญิงงามสิริ รังษิโย โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ
4. เด็กหญิงวรรณวิสา ภาอาสา โรงเรียนวัดโพธิ์ กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ
5. เด็กหญิงพัชรมัย วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย
ประเภท บุคคล
1. นายทองไท ทรัพย์แสนดี โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ
2. นายยศกร สิทธิรัตน์ โรงเรียนสังฆประชานุสรณ์ กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก
3. นายศุภวิชญ์ ปัญญวิชชานนท์ โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ
4. นายวชิรพัตถ์ วิชูเรืองรอง โรงเรียนพรยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้
5. นายจิตตพัฒน์ ผุดผาด โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง
ประเภท บุคคล
1. เด็กหญิงมณีรัตน์ กันพะนะ โรงเรียนสังฆประชานุสรณ์ กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก
2. เด็กหญิงพลอยชมพู ศรีประทุม โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ
3. เด็กหญิงกชกร ศรีกระจ่าง โรงเรียนวัดนวลจันทร์ กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก
4. เด็กหญิงสุกฤตา บุญจันทร์ โรงเรียนวัดบางนาใน กลุ่มเขตกรุงเทพใต้
5. เด็กหญิงสภัสลดา ชีวะฐา โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก

รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย
ประเภท ทีม
1 กรุงเทพ ใต้ ทีม 1, ผ่องพลอยอนุสรณ์ เขตบางนา
2 กรุงธน ใต้ ทีม 1, ศาลเจ้า เขตบางขุนเทียน
3 กรุงเทพ ตะวันออก ทีม 1, วัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
4 กรุงเทพ ตะวันออก ทีม 3, วัดปากบึง เขตลาดกระบัง
5 กรุงเทพ เหนือ ทีม 2, ฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม

รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี หญิง
ประเภท ทีม
1 กรุงเทพ เหนือ ทีม 1, วัดดอนเมือง เขตดอนเมือง
2 กรุงเทพ ตะวันออก ทีม 1, วัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
3 กรุงเทพ เหนือ ทีม 2, ฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม
4 กรุงธน ใต้ ทีม 1, ศาลเจ้า เขตบางขุนเทียน
5 กรุงเทพ ตะวันออก ทีม 2, วัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย
ประเภท ทีม
1 กรุงเทพ เหนือ ทีม 3, ประชานิเวศน์ เขตจตุจักร
2 กรุงธน ใต้ ทีม 1, บ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม
3 กรุงเทพ เหนือ ทีม 1, ฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม
4 กรุงเทพ เหนือ ทีม 2, ฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม
5 กรุงเทพ ใต้ ทีม 1, บางจาก เขตพระโขนง

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง
ประเภท ทีม
1 กรุงเทพ เหนือ ทีม 1, ฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม
2 กรุงธนเหนือ ทีม 1, วัดโพธิ์ เขตตลิ่งชัน
3 กรุงเทพ เหนือ ทีม 3,ประชานิเวศน์ เขตจตุจักร
4 กรุงเทพ ตะวันออก ทีม 1, สุเหร่าคลองหนึ่ง เขตคลองสามวา
5 กรุงเทพ กลาง ทีม 2, พระราม๙กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย
ประเภท ทีม
1 กรุงธนใต้1 วัดบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
2 กรุงเทพเหนือ 1 ไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน
3 กรุงเทพใต้ 1 ผ่องพลอยอนุสรณ์ เขตบางนา
4 กรุงธนเหนือ 2 มัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา
5 กรุงเทพกลาง 1 วัดเบญจมบพิตร เขตดุสิต

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง
ประเภท ทีม
1 กรุงเทพเหนือ 1 ไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน
2 กรุงเทพตะวันออก2 เคหะชุมชนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
3 กรุงธนเหนือ 1 มัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา
4 กรุงเทพเหนือ3 มัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย
ประเภท ทีม
1. โรงเรียนมัธยมนาคนาวา สานักงานเขตสวนหลวง กลุ่มเขตกรุงเทพใต้
2. โรงเรียนวัดปากบึง สานักงานเขตลาดกระบัง กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก
3. โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สานักงานเขตจตุจักร กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ
4. โรงเรียนวัดบางนาใน สานักงานเขตบางนา กลุ่งเขตกรุงเทพใต้
5. โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สานักงานเขตทวีวัฒนา กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง
ประเภท ทีม
1. โรงเรียนสังฆประชานุสรณ์ สานักงานเขตหนองจอก กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก
2. โรงเรียนวัดราชโกศา สานักงานเขตลาดกระบัง กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก
3. โรงเรียนสามเสนนอก สานักงานเขตดินแดง กลุ่มกรุงเทพกลาง
4. โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา สานักงานเขตคลองเตย กลุ่มเขตกรุงเทพใต้
5. โรงเรียนกิ่งเพชร สานักงานเขตราชเทวี กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง