การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2562 (หมากล้อม)

การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562 กีฬาหมากล้อม แข่งขันเมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาสุระกุล ห้องประชุม ชั้น 2 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 ประเภท

       

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่

  1. Division Class A ประถมศึกษา
  2. Division Class B มัธยมศึกษา
  3. Division Class C มัธยมศึกษา
  4. Kyu Class มัธยม (ทีม)
  5. Kyu Class มัธยม (บุคคล)
  6. Kyu Class อุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป

ผลการแข่งขันประเภท Division Class A

เหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ทีม 1

เหรียญเงิน ได้แก่ โรงเรียนอบจ. บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)

เหรียญทองแดงได้แก่ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ทีม 2, โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์

ผลการแข่งขันประเภท Division Class B

เหรียญทอง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เหรียญเงิน ได้แก่ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ทีม 2

เหรียญทองแดงได้แก่ โรงเรียนอบจ. บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ทีม 1 และ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ทีม 1

ผลการแข่งขันประเภท Division Class C

เหรียญทอง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ทีม 2

เหรียญเงิน ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ทีม 1

เหรียญทองแดงได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

 

ผลการแข่งขันประเภท Kyu Class มัธยม (ทีม)

เหรียญทอง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ทีม 1

เหรียญเงิน ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ทีม 2

เหรียญทองแดงได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ และ โรงเรียนอบจ. บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)

 

ผลการแข่งขันประเภท Kyu Class มัธยม (บุคคล)

เหรียญทอง ได้แก่ นายกฤตภาส  เทพนรินทร์

เหรียญเงิน ได้แก่ น.ส. อัญญานี  ศรีสุรักษ์

เหรียญทองแดงได้แก่ นายณรงค์วิทย์   ณ ระนอง และ ด.ช. อิทธิเทพ  ศุภวงศ์

 

ผลการแข่งขันประเภทอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป

เหรียญทอง ได้แก่ นายชนศรณ์  พลานุกร

เหรียญเงิน ได้แก่ นายปริวัฒน์  ชะลารัตน์

เหรียญทองแดงได้แก่ นายจิรายุ  คงเจริญ และนายณัฐพนธ์  ที่พำนัก