Tag Archives: OZA

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม The 16 th World Students GO OZA Championship

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม The 16 th World Students GO OZA Championship ซึ่งจะจัดขึ้นที่ ประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2561