Tag Archives: ทริปเปิ้ล

ความท้าทายของการเล่นหมากล้อม Tripple Go

การเล่นหมากล้อมปกติจะเล่นกันสองคนโดยผู้เล่นจะคนหนึ่งจะเล่นหมากดำ อีกคนหนึ่งจะเล่นหมากขาว แต่ก็มีหมากล้อมอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า “ทริปเปิ้ล โกะ” Tripple Go เป็นการเล่นหมากล้อมแบบฝั่งละ 3 คน