Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปลี่ยนแปลงระเบียบการเลื่อนระดับฝีมือหมากล้อม

ประกาศเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการเลื่อนระดับฝีมือหมากล้อม

ข้อปฎิบัติสมาคมฯเรื่องการเลื่อนระดับฝีมือ พ.ศ. 2562

ข้อปฎิบัติสมาคมฯเรื่องการเลื่อนสู่ ดั้งเพชร พ.ศ. 2562

ข้อปฎิบัติสมาคมฯเรื่องการสอบขึ้น 1 ดั้ง ปี 2562

รับสมัครการแข่งขันหมากล้อม TGA Tournament

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม ย่าโมโอเพ่น ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2562

การแข่งขันหมากล้อม ย่าโมโอเพ่น ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2562

เปิดรับสมัครการสอบ”วัดระดับฝีมือ”หมากล้อม ครั้งที่ 1

ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้ที่สนใจและนักกีฬาหมากล้อมร่วมสมัครสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 7 เมษายน 2562 ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 11 เวลา 9.00 – 15.00 น. จัดโดยชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ประกาศผลคะแนน GAT POINT การแข่งขันหมากล้อมในเดือนมกราคม 2562

ประกาศผลคะแนน GAT POINT การแข่งขันหมากล้อมในเดือนมกราคม 2562

รับสมัครสมาชิก ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย