Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบการใช้สถานที่สมาคมกีฬาหมากล้อม (สีลม)

สำหรับนักหมากล้อมที่สนใจจัดกิจกรรมหมากล้อมกลุ่ม หรือสอนหมากล้อม สามารถจองผ่าน QR Code

การแข่งขันหมากล้อม 3GO3 TEAM CHALLENGE 2021

การแข่งขันหมากล้อมประเภททีม ​3 คน แบ่งเป็นสองระดับ​ คือ รุ่นทีมดั้ง และรุ่นทีมคิว

มาตรการจัดการแข่งขันหมากล้อม สำหรับผู้เข้าแข่ง

มาตรการจัดการแข่งขันหมากล้อม สำหรับผู้จัดแข่ง