Tag Archives: โรงเรียน

อบรมการเล่นหมากล้อมขั้นพื้นฐาน และ การใช้ทักษะกีฬาหมากล้อมเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ให้กับโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

การอบรมหมากล้อม”เทคนิคการเล่นหมากล้อมขั้นพื้นฐาน และ การใช้ทักษะกีฬาหมากล้อมเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ให้กับโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

      

การแข่งขันหมากล้อม BMA Kids Go Tournament 2017

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ร่วมกันจัดงานแข่งขันหมากล้อมรายการ“BMA Kids Go Tournament 2017”  ณ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ในวันที่ 11 มีนาคม 2560 ซึ่งมีนักเรียนและ ครูในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานแข่งขันกว่า 500 คน