Tag Archives: โจทย์หมากล้อมระดับสูง

โจทย์ 67 ขาวเดินเพื่อรอด

โจทย์ 66 ขาวเดินเพื่อรอด

โจทย์ 65 ขาวเดินเพื่อรอด (โคะ)

โจทย์ 64 ขาวเดินเพื่อรอด

โจทย์ 63 ขาวเดินเพื่อรอด

โจทย์ 62 ขาวเดินเพื่อรอด (โคะ)

โจทย์ 61 ขาวเดินเพื่อรอด

โจทย์ 60 ดำจับกินขาว

โจทย์ 59 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 58 ดำจับกินขาว