Tag Archives: เชพหมาก

โจทย์หมากล้อม เชพหมาก 1

เรื่องของเชพ ในระหว่างการเล่นขณะที่ต่างฝ่ายต่างแย่งพื้นที่กันอยู่ เราต้องพิจารณาทางเลือกรูปแบบลักษณะหมากของเราให้ออกมาในลักษณะที่ดีที่สุดมิฉะนั้นอาจจะส่งผลกระทบไม่มากก็น้อย