Tag Archives: ฮาเบอร์

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Eastern Championship 2018

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ชมรมหมากล้อมจังหวัดชลบุรี ห้างสรรพสินค้าฮาร์เบอร์ พัทยา จัดการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Eastern Championship 2018 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ. ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา จัดให้มีการแข่งขันทั้งหมด 9 ประเภท มีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า 300 คน  การแข่งขัน Harbor GO Eastern Championship 2018 จัดขึ้นเพื่อ ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีทักษะและประสบการณ์การเล่นกีฬาหมากล้อมให้มากขึ้นและ ให้รู้จัก รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

การสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม แห่งภาคตะวันออก

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมกีฬาหมากล้อม จังหวัดชลบุรี สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี และ ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา จะการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม แห่งภาคตะวันออก ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ. ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา ชั้น 4 โดยมีการสอบแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ดั้ง 2. High Kyu (ระดับฝีมือ 1-4 คิว) 3. ระดับ Low Kyu (ระดับฝีมือ 5-8 คิว)

การแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Eastern Championship 2017

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมกีฬาหมากล้อม จังหวัดชลบุรี สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี และ ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา จะจัดการแข่งขันหมากล้อมรายการ “Harbor GO Eastern Championship 2017” ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ. ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา ชั้น 4 โดยมีการแข่งขันหมากล้อมทั้งหมด 6 ประเภท 1.ประเภท One Dan (ระดับฝีมือ 1 ดั้ง) 2.ประเภท High Kyu (ระดับฝีมือ 1-4 คิว) 3.ประเภท Low Kyu (ระดับฝีมือ 5-8 คิว) 4.ประเภท Pre-Low Kyu (ระดับฝีมือไม่ถึง 8 คิว) 5.ประเภท Friendship ระดับ ประถม (มือใหม่ทีม 3 คน) 6.ประเภท Friendship ระดับ มัธยม (มือใหม่ทีม 3 คน)

ผลการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Junior Championship 2017

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดชลบุรี จัดการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Junior Championship 2017 ที่ ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 6 ประเภท 1.ดั้ง 2.High Kyu 3.Low Kyu 4.Pre Low Kyu 5.Friendship ระดับมัธยม 6.Friendship ระดับประถม