Tag Archives: อบรมครูสอนหมากล้อม

อบรมครูสอนหมากล้อม ประจำปี 2566

ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ จริยธรรมและออกแบบหลักสูตร ผ่านการอบรมครูสอนหมากล้อม ประจำปี 2566