Tag Archives: สารกระตุ้นในนักกีฬา

สารกระตุ้นในนักกีฬา ที่ควรทราบ

สารกระตุ้น คือสารที่จะเพิ่มสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาไม่ว่าจะใช้โดยตั้งใจหรือความไม่ ตั้งใจก็ตามคณะกรรมการโอลิมปิกสากล