Tag Archives: สถาบัน

สถาบันสอนหมากล้อม IQ-UP ย่าน ถ.พระราม3

เนื่องด้วยความที่เป็นครูอยู่แล้วและคลุกคลีอยู่กับการเรียนการสอนกับเด็กๆมาตลอด จากประสบการณ์ที่ได้สอนหมากล้อมและได้เล็งเห็นถึงพัฒนาการในเชิงบวกของเด็กๆทั้งทางด้านอารมณ์และสติปัญญาแล้วจึงเกิดเป็นแรงบรรดาลใจในการมาเปิดสถาบันสอนหมากล้อมแห่งนี่ขึ้น  สถาบันสอนหมากล้อม ไอคิว อัพ (IQ-UP) ย่าน ถ.พระราม3

สถาบันหมากล้อม GO FAMILY จ.นนทบุรี

GO FAMILY ชมรมกีฬาหมากล้อม จังหวัดนนทบุรี

ประวัติความเป็นมาของ GO FAMILY ชมรมกีฬาหมากล้อม จังหวัดนนทบุรี ต้นปี พ.ศ. 2556 ครอบครัว “วิโรจน์ธรรม” ได้รับคำแนะนำจากครูผู้สอน วิชา คณิตศาสตร์ แนะนำให้รู้จัก กีฬาหมากล้อม จึงเป็นแรงจูงใจ ส่งบุตรชาย เริ่มเรียนหมากล้อม โดยเริ่มเรียน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 จากความตั้งใจเอาใจใส่ของครอบครัวทำให้เราได้เห็น ถึงประโยชน์ ของหมากล้อม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์ รวมจนถึง เสริมสร้างทัศนคติ ของการอยู่ร่วมกันในสังคมจึงมีแนวคิดสร้างบรรยากาศ การเล่นหมากล้อม แวดล้อมด้วยธรรมชาติเพิ่มบรรยากาศผ่อนคลาย