Tag Archives: ภาคตะวันออก

ขอเชิญสมัครสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม สนามสอบภาคตะวันออก 2561

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ชมรมหมากล้อมจังหวัดชลบุรี ห้างสรรพสินค้าฮาร์เบอร์ พัทยา จะจัดสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม สนามสอบภาคตะวันออก 2561

การสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม แห่งภาคตะวันออก

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมกีฬาหมากล้อม จังหวัดชลบุรี สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี และ ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา จะการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม แห่งภาคตะวันออก ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ. ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา ชั้น 4 โดยมีการสอบแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ดั้ง 2. High Kyu (ระดับฝีมือ 1-4 คิว) 3. ระดับ Low Kyu (ระดับฝีมือ 5-8 คิว)