Tag Archives: ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47  (เดอะซันเกมส์ 2020) ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลหญิง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้าเหรียญทอง จากประเภทบุคคลหญิง

ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47  (เดอะซันเกมส์ 2020) ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลชาย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้าเหรียญทอง จากประเภทบุคคลชาย

ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47  (เดอะซันเกมส์ 2020) ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภททีมหญิง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้าเหรียญทอง จากประเภททีมหญิง

ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47  (เดอะซันเกมส์ 2020) ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภททีมชาย

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คว้าเหรียญทอง จากประเภททีมชาย

ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47  (เดอะซันเกมส์ 2020) ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภทคู่ผสม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้าเหรียญทอง จากประเภทคู่ผสม