Tag Archives: คัดตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมกรุงเทพฯ

ประกาศคัดตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมกรุงเทพฯ

เข้าแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” ณ จังหวัดตราด และ

กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 อุดรธานีเกมส์

ประกาศคัดตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมเยาวชนกรุงเทพ