Tag Archives: ครั้งที่ 1/2560

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1/2560

ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดงานการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1/2560 ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน  2560 การแข่งขันครั้งนี้มีประเภทการแข่งขันทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท Kyu และ ประเภท Dan โดยมีน้องๆ นักหมากล้อมกว่า 130 คน เข้าร่วมการสอบในครั้งนี้