Tag Archives: ครบรอบ 3 ปี

ครบรอบ 3 ปี ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ประธานชมรมและเลขานุการชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย เข้าพบ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของชมรมครู และขอคำแนะนำแนวทางการดำเนินงานของชมรมครูในปีต่อๆไป