สอนหมากล้อมระดับกลาง

รูปแบบที่ 9

รูปแบบที่ 8

รูปแบบที่ 7

รูปแบบที่ 6

รูปแบบที่ 5

รูปแบบที่ 4

รูปแบบที่ 3

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 1