Category Archives: สอนเล่นหมากล้อม

โจเซกิ 5 (Joseki5) การแบ่งพื้นที่บริเวณมุมกระดาน

โจเซกิคือ การแบ่งพื้นที่บริเวณมุมกระดาน ของผู้เล่นทั้งสองฝ่าย โดยจะเริ่มที่ช่วงต้นเกม เพื่อชิงความได้เปรียบ ซึ่งก็มีรูปในหลายๆ ลักษณะที่ควรศึกษากัน

โจเซกิ 4 (Joseki4) การแบ่งพื้นที่บริเวณมุมกระดาน

โจเซกิคือ การแบ่งพื้นที่บริเวณมุมกระดาน ของผู้เล่นทั้งสองฝ่าย โดยจะเริ่มที่ช่วงต้นเกม เพื่อชิงความได้เปรียบ ซึ่งก็มีรูปในหลายๆ ลักษณะที่ควรศึกษากัน

โจเซกิ 3 (Joseki3) การแบ่งพื้นที่บริเวณมุมกระดาน

โจเซกิคือ การแบ่งพื้นที่บริเวณมุมกระดาน ของผู้เล่นทั้งสองฝ่าย โดยจะเริ่มที่ช่วงต้นเกม เพื่อชิงความได้เปรียบ ซึ่งก็มีรูปในหลายๆ ลักษณะที่ควรศึกษากัน

โจเซกิ 2 (Joseki2) การแบ่งพื้นที่บริเวณมุมกระดาน

โจเซกิคือ การแบ่งพื้นที่บริเวณมุมกระดาน ของผู้เล่นทั้งสองฝ่าย โดยจะเริ่มที่ช่วงต้นเกม เพื่อชิงความได้เปรียบ ซึ่งก็มีรูปในหลายๆ ลักษณะที่ควรศึกษากัน

โจเซกิ 1 (Joseki1) การแบ่งพื้นที่บริเวณมุมกระดาน

โจเซกิคือ การแบ่งพื้นที่บริเวณมุมกระดาน ของผู้เล่นทั้งสองฝ่าย โดยจะเริ่มที่ช่วงต้นเกม เพื่อชิงความได้เปรียบ ซึ่งก็มีรูปในหลายๆ ลักษณะที่ควรศึกษากัน

โจทย์หมากล้อม รอดหรือตาย 5

ในขณะเล่นหมากล้อมมักจะเกิดสถานการณ์การล้อมหมากของกันและกัน ในหมากล้อมนั้นถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกล้อม หมากกลุ่มนั้นจะต้องสร้างรอดให้ได้ซึ่งการล้อมกลุ่มหมากก็มักจะเกิดได้หลายลักษณะไม่ซ้ำกันผู้ที่สามารถเอาตัวรอดได้ก็อาจจะสามารถพลิกเกมกลับมาชนะได้ ฉะนั้นผู้เล่นที่มีประสบการณ์หรือผ่านการโดนล้อมมาในหลายๆ ลักษณะของการถูกล้อมก็จะได้เปรียบคู่แข่ง เพราะฉะนั้นเราควรต้องหมั่นศึกษาการทำโจทย์ให้มากๆ #หมากล้อม #รอดหรือตาย #โจทย์

โจทย์หมากล้อม รอดหรือตาย 4

ในขณะเล่นหมากล้อมมักจะเกิดสถานการณ์การล้อมหมากของกันและกัน ในหมากล้อมนั้นถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกล้อม หมากกลุ่มนั้นจะต้องสร้างรอดให้ได้ซึ่งการล้อมกลุ่มหมากก็มักจะเกิดได้หลายลักษณะไม่ซ้ำกันผู้ที่สามารถเอาตัวรอดได้ก็อาจจะสามารถพลิกเกมกลับมาชนะได้ ฉะนั้นผู้เล่นที่มีประสบการณ์หรือผ่านการโดนล้อมมาในหลายๆ ลักษณะของการถูกล้อมก็จะได้เปรียบคู่แข่ง เพราะฉะนั้นเราควรต้องหมั่นศึกษาการทำโจทย์ให้มากๆ #หมากล้อม #รอดหรือตาย #โจทย์

โจทย์หมากล้อม รอดหรือตาย 3

ในขณะเล่นหมากล้อมมักจะเกิดสถานการณ์การล้อมหมากของกันและกัน ในหมากล้อมนั้นถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกล้อม หมากกลุ่มนั้นจะต้องสร้างรอดให้ได้ซึ่งการล้อมกลุ่มหมากก็มักจะเกิดได้หลายลักษณะไม่ซ้ำกันผู้ที่สามารถเอาตัวรอดได้ก็อาจจะสามารถพลิกเกมกลับมาชนะได้ ฉะนั้นผู้เล่นที่มีประสบการณ์หรือผ่านการโดนล้อมมาในหลายๆ ลักษณะของการถูกล้อมก็จะได้เปรียบคู่แข่ง เพราะฉะนั้นเราควรต้องหมั่นศึกษาการทำโจทย์ให้มากๆ #หมากล้อม #รอดหรือตาย #โจทย์

โจทย์หมากล้อม รอดหรือตาย 2

ในขณะเล่นหมากล้อมมักจะเกิดสถานการณ์การล้อมหมากของกันและกัน ในหมากล้อมนั้นถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกล้อม หมากกลุ่มนั้นจะต้องสร้างรอดให้ได้ซึ่งการล้อมกลุ่มหมากก็มักจะเกิดได้หลายลักษณะไม่ซ้ำกันผู้ที่สามารถเอาตัวรอดได้ก็อาจจะสามารถพลิกเกมกลับมาชนะได้ ฉะนั้นผู้เล่นที่มีประสบการณ์หรือผ่านการโดนล้อมมาในหลายๆ ลักษณะของการถูกล้อมก็จะได้เปรียบคู่แข่ง เพราะฉะนั้นเราควรต้องหมั่นศึกษาการทำโจทย์ให้มากๆ #หมากล้อม #รอดหรือตาย #โจทย์

โจทย์หมากล้อม รอดหรือตาย 1

ในขณะเล่นหมากล้อมมักจะเกิดสถานการณ์การล้อมหมากของกันและกัน ในหมากล้อมนั้นถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกล้อม หมากกลุ่มนั้นจะต้องสร้างรอดให้ได้ซึ่งการล้อมกลุ่มหมากก็มักจะเกิดได้หลายลักษณะไม่ซ้ำกันผู้ที่สามารถเอาตัวรอดได้ก็อาจจะสามารถพลิกเกมกลับมาชนะได้ ฉะนั้นผู้เล่นที่มีประสบการณ์หรือผ่านการโดนล้อมมาในหลายๆ ลักษณะของการถูกล้อมก็จะได้เปรียบคู่แข่ง เพราะฉะนั้นเราควรต้องหมั่นศึกษาการทำโจทย์ให้มากๆ #หมากล้อม #รอดหรือตาย #โจทย์