Category Archives: การอบรมหมากล้อม

การอบรมหมากล้อมให้แก่ นักศึกษาฝึกงาน รุ่น 1 ประจำปี 2558

ในวันที่ 18 ก.พ. 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดการอบรมหมากล้อมขั้นพื้นฐานให้แก่ นักศึกษาฝึกงาน รุ่น 1 ประจำปี 2558 ณ อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องประชุม 1111A ซึ่งการอบรมหมากล้อมให้กับนักศึกษาฝึกงาน ได้มีการจัดเป็นประจำตามรอบของการรับนักศึกษาฝึกงาน อบรมโดยคณะวิทยากรจากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 

อบรมหมากล้อม ขั้นพื้นฐาน ให้กับโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2558 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง เทศบาลนครภูเก็ต จัดการอบรมหมากล้อม ขั้นพื้นฐาน ให้กับนักเรียน จำนวนกว่า 90 คน เพื่อเป็นการเผยแพร่กีฬาหมากล้อมให้กับนักเรียนใน จังหวัดภูเก็ต ณ หอประชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง เทศบาลนครภูเก็ต

ฝึกทักษะพื้นฐานการเล่นหมากล้อม สำหรับเยาวชนโรงเรียนดวงกมล เทศบาลนครรังสิต

ในวันที่ 14-15 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เทศบาลนครรังสิต จัดโครงการค่ายวิชาการ ฝึกทักษะพื้นฐานการเล่นหมากล้อม สำหรับเยาวชนโรงเรียนดวงกมล เทศบาลนครรังสิต ณ อาคาร 100 ปี ธัญญบุรี มีผู้เข้าอบรมกว่า 170 คน

หมากล้อม”วันเด็กแห่งชาติ” โรงไฟฟ้าราชบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงไฟฟ้าราชบุรี ได้สร้างสรรค์กิจกรรมเสริมทักษะทางปัญญา ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2558 ณ โรงไฟฟ้าราชบุรี จ.ราชบุรี โรงไฟฟ้าราชบุรีจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี โดยมีเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมงานครั้งนี้มากกว่า 8,000 คน โดยปีนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11