Category Archives: การอบรมหมากล้อม

อบรมหมากล้อมแก่ครูสังกัดกรุงเทพมหานคร 2558

วันที่ 27 – 29 เมษายน 2558 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมหมากล้อมครูกรุงเทพมหานคร จัด “อบรมหมากล้อมแก่ครูสังกัดกรุงเทพมหานคร” ณ ศูนย์ศึกอบรมข้าราชการกรุงเทพมหานคร หนองจอก กรุงเทพฯ มีอาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 ท่าน จัดการอบรมจำนวน 3 วัน 2 คืน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ มือใหม่, Low Kyu, High Kyu

ต่อยอดอบรมหมากล้อมให้กับนักเรียนในเครือ เทศบาลนครเชียงราย

ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเทศบาลนครเมืองเชียงราย จัดอบรมหมากล้อมให้กับนักเรียนในเครือ ณ โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครเชียงราย โดยคัดเลือกเด็ก ที่มีฝีมือจากโรงเรียนเทศบาล 1-8 เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่กระดานใหญ่ จำนวน 30 คน

อบรมหมากล้อมพื้นฐานให้กับนักเรียนและอาจารย์ สังกัดเมืองพัทยา ครั้งที่ 2

วันที่ 14-15 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนพัทยาเมือง7 จัดการอบรมหมากล้อม ขั้นพื้นฐาน ให้กับนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนพัทยาเมือง 1-11 จำนวนกว่า 250 คน เพื่อเป็นการเผยแพร่กีฬาหมากล้อมให้กับเยาวชนในจังหวัดชลบุรี ณ หอประชุม โรงเรียนพัทยา เมือง7 โดยการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองระหว่างคณะวิทยากร นักเรียน และอาจารย์ จากโรงเรียนเมืองพัทยาทั้ง 8 โรงเรียน