2024 University Go Championship (Shen Zheng) คัดเลือกตัวแทนประเทศไทย

2024 University Go Championship (Shen Zheng)
คัดเลือกตัวแทนประเทศไทยในระดับอุดมศึกษา จำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมการแข่งขันแบบทีม จำนวน 5 รอบ ณ เมืองเชินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2567 โดยการคัดเลือกตัวแทนฯจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2567 ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (สีลม)

สมัคร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePuHEXClXGWC1hvUJQ4-spijehuVr_OehNyfjsjqSOrr2yVQ/viewform?usp=sharing

ตรวจสอบรายชื่อ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iurEMNxf_40IjTB99S5SCE4JawEsHBzbCDqc7A-vuig/edit?usp=drive_link

เงินรางวัลในการแข่งขันรอบจริง
อันดับที่ 1 : 3000 RMB
อันดับที่ 2 : 2000 RMB
อันดับที่ 3 : 1500 RMB
อันดับที่ 4-6 : 1000 RMB

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
– ไม่มีค่าใช้จ่ายในการแข่งขันคัดตัว
– นักกีฬาที่ผ่านการคัดตัวเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน (ค่าตั๋วเครื่องบิน)
– เจ้าภาพเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระหว่างการแข่งขัน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
– ถือสัญชาติไทย
– มี Passport เพื่อใช้ในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
– มีระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป
– กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี-โท
– สามารถเข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ตามวันและเวลาที่จะกำหนดในภายหลังได้

รูปแบบการแข่งขันคัดตัว
จับคู่การแข่งขันด้วยโปรแกรม MacMahon โดยทำการแข่งขันด้วยระบบแพ้คัดออก (Single Elimination) เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจำนวน 3 ท่าน โดยผู้ที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศจะทำการแข่งขันเพิ่มอีก 1 รอบพร้อมกับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ เพื่อชิงอันดับที่ 3
เวลาในการแข่งขัน Main Time 60 นาที ไม่มี Byo-Yomi
Komi 6.5 แต้ม

กำหนดการแข่งขันคัดตัว
วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2567
ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (สีลม)

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567
08.45 น. รายงานตัวเข้าร่วมการแข่งขัน
(หากมาไม่ทันเวลาจะถูกตัดชื่อออกและมีบทลงโทษตามที่สมาคมฯ กำหนดไว้)
08.50 น. ชี้แจงกติกาการแข่งขัน
09.00 น. การแข่งขันกระดานที่ 1
11.00 น. พักกลางวัน
13.00 น. การแข่งขันกระดานที่ 2
15.30 น. การแข่งขันกระดานที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567
08.55 น. รายงานตัวเข้าร่วมการแข่งขัน
(หากมาไม่ทันเวลาจะถูกตัดชื่อออกและมีบทลงโทษตามที่สมาคมฯ กำหนดไว้)
09.00 น. การแข่งขันกระดานที่ 4
11.00 น. พักกลางวัน
13.00 น. การแข่งขันกระดานที่ 5
15.30 น. การแข่งขันกระดานที่ 6

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน (เช่น 2 คน แข่ง 1 รอบ / 4 คน แข่ง 2 รอบ เป็นต้น)
** หากมีการแข่งขัน 3 รอบจะทำการแข่งขันในวันที่ 4 พ.ค. 67 วันเดียว
*** ในกรณีที่มีรอบการแข่งขันน้อยลงกว่า 6 รอบ จะไม่มีการเพิ่มเวลา Main Time หรือ Byo-Yomi เพราะเวลาที่กำหนดคือเวลาที่ใช้ในการแข่งขันจริง