รับสมัครการแข่งขัน The 13th Ilyo News Cup International Children’s Baduk Championship

การแข่งขัน The 13th Ilyo News Cup International Children’s Baduk Championship

แบ่งออกเป็น 4 รุ่นการแข่งขัน ได้แก่
Top Division สำหรับผู้ที่มีระดับฝีมือ 4 ดั้งขึ้นไป ที่เกิดปี ค.ศ. 2011 เป็นต้นไป
Dan Division สำหรับผู้ที่มีระดับฝีมือ 1 – 3 ดั้ง ที่เกิดปี ค.ศ. 2011 เป็นต้นไป
Upper Grades Division สำหรับผู้ที่มีระดับฝีมือ 1 คิวหรือต่ำกว่า ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ 2011 ~ 2013
Lower Grades Division สำหรับผู้ที่มีระดับฝีมือ 1 คิวหรือต่ำกว่า ที่เกิดปี ค.ศ. 2014 เป็นต้นไป

* โดยแบ่งผู้ประสานงานออกเป็น 2 ส่วน
1. สมาคมฯ ดูแลในการประสานงานรุ่น Top และ Dan Division (095-7499111 ครูพีท)
2. ชมรมครูหมากล้อมฯ ดูแลในการประสานงานรุ่น Upper และ Lower Grades Division (088-9519666 ครูม่อน)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
– ถือสัญชาติไทย
– มี Passport เพื่อใช้ในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
– มีระดับฝีมือและอายุ ตามรุ่นที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
– กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา หรือเทียบเท่า
– สามารถเข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ตามวันและเวลาที่จะกำหนดในภายหลังได้
– มีผู้ปกครองหรือผู้ติดตามเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันด้วย

รายละเอียดการแข่งขัน
การแข่งขันจะจัดขึ้น ณ SK Olympic Handball Gymnasium, 424, Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul, South Korea ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00น. ตามเวลาท้องถิ่น

รูปแบบการแข่งขัน
Main Time 10 นาที
Byo-Yomi 20 วินาที 3 ครั้ง
Komi 6.5 แต้ม
รอบคัดเลือกใช้ระบบแพ้ 2 ครั้งคัดออก (Double Elimination)
รอบจริงใช้ระบบแพ้คัดออก (Single Elimination)

รางวัลการแข่งขัน
โดย 1 หน่วย = 10,000 KRW

*4 อันดับแรกของแต่ละ Division จะได้รับถ้วยรางวัล และผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะได้รับใบประกาศฯ
** ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนที่เป็นชาวต่างชาติ จะได้รับใบประกาศเข้าร่วม

กิจกรรมอื่นๆ

1. Opportunity to play against AI Baduk robot
2. face-painting
3. simultaneous games by Korean professionals

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
– มีเงินสนับสนุนแก่นักกีฬาตัวแทนรุ่น Top และ Dan Division เป็นจำนวน 200,000 KRW โดยให้แก่นักกีฬาเพียง 2 คนเท่านั้น (รุ่นละ 1 คน)
– มีเงินสนับสนุนแก่ผู้ควบคุมทีม 1 คน ที่เป็นผู้ดูแลนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นจำนวนเงิน 300,000 KRW (หากมีผู้ควบคุมทีม 2 คนเงินสนับสนุนจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน)
* เงินสนับสนุนทั้งหมดจะถูกมอบให้แก่ประเทศที่ทำการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 5 ประเทศแรกเท่านั้น

รายละเอียดอื่นๆ
– ค่าที่จอดรถที่ Olympic Park มีราคา 600 KRW ต่อ 10 นาที
– T-Shirt และของที่ระลึกจะมอบให้แก่นักกีฬาทุกคน
– กำหนดการ และรูปแบบการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

◈ Co-Host : Ilyo News, Asian Go Federation (AGF)
◈ Organizers : Korea Baduk Federation (KBF)
Korea Youth Baduk Association
◈ Sponsor : Korea Sports Promotion Foundation (KSPO)

——————————

รายละเอียดการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย

นักกีฬาทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ โดยจะมีนักกีฬา 1 คนจากรุ่น Top และ 1 คน จากรุ่น Dan Division ที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้นที่ได้รับเงินสนับสนุน

รูปแบบการแข่งขันคัดตัว
จับคู่การแข่งขันด้วยระบบ Swiss Pairing System บนโปรแกรม MacMahon
ทำการแข่งขันด้วยระบบแพ้คัดออก (Single Elimination)
Main Time 10 นาที
Byo-Yomi 20 วินาที 3 ครั้ง
Komi 6.5 แต้ม

กำหนดการแข่งขันคัดตัว
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567
ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (สีลม)
08.45 น. รายงานตัวเข้าร่วมการแข่งขัน
(หากมาไม่ทันเวลาจะถูกตัดชื่อออกและมีบทลงโทษตามที่สมาคมฯ กำหนดไว้)
08.50 น. ชี้แจงกติกาการแข่งขัน
09.00 น. การแข่งขันกระดานที่ 1
10.30 น. การแข่งขันกระดานที่ 2
12.00 น. พักกลางวัน
13.00 น. การแข่งขันกระดานที่ 3
14.30 น. การแข่งขันกระดานที่ 4
16.00 น. การแข่งขันกระดานที่ 5

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน (เช่น 2 คน แข่ง 1 รอบ / 4 คน แข่ง 2 รอบ เป็นต้น)
** ในกรณีที่มีรอบการแข่งขันน้อยกว่า 5 รอบ จะไม่มีการเพิ่มเวลา Main Time หรือ Byo-Yomi เพราะเวลาที่กำหนดให้คือเวลาที่ใช้ในการแข่งขันจริง


สมัคร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTabfPcJN5OMYO7CPuh9Y1GDa0LShpL2srL6Chf5votUBH_A/viewform

ตรวจสอบ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Uknzfi3AGV232C_-BLOGyhljEf7y4CzRZ6HkCGVACzg/edit#gid=0