ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม รายการ Harbor GO Junior Championship 2018

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม รายการ Harbor GO Junior Championship 2018

28 พฤษภาคม 2561 :ชมรมกีฬาหมากล้อม จ.ชลบุรี ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อม จ.ชลบุรี สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา จัดงานการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Junior Championship 2018  เป็นการแข่งขันหมากล้อมในระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ณ ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 โดยมีการแข่งขันหมากล้อมทั้งหมด 8 ประเภท 1.ดั้ง 2.ไฮคิว 3.โลว์คิวมัธยม 4.โลว์คิวประถม 5.พรีโลว์คิวมัธยม 6.พรีโลว์คิวประถม 7.เฟรนชิปมัธยม 8.เฟรนชิปประถม

 

ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม รายการ Harbor GO Junior Championship 2018

ประเภทดั้ง

ประเภทดั้ง
ชนะเลิศ เด็กชายชัยเฉลิม จีระศิริ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กชายณัฐดนัย แย้มเย็นเจริญ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กหญิงฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เด็กหญิงชลธิชา มูลอ้อม
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 เด็กชายชาคริต หลวงจันทร์

 

ประเภทไฮคิว

ประเภทไฮคิว
ชนะเลิศ เด็กชายชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กชายพาทิศ เตชะทวีกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กชายต้นธรรม์ สายคำทอน
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 นายณัฐวัฒน์ วิถีเทพ
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 เด็กชายธีรวีร์ ลิอบัณฑิตกุล

 

ประเภทโลว์คิวมัธยม

ประเภทโลว์คิวมัธยม
ชนะเลิศ เด็กชายธัชนนท์ ยโลดม
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กชายชนาธิป วสุพสิษฐ์
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กชายสิรวิชญ์ พิพิธรังษี
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เด็กชายชัยภัทร ศรีสุทธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 เด็กชายปรัชญากร เตชะวิศิษฐ์พงษ์

 

ประเภทโลว์คิวประถม

ประเภทโลว์คิวประถม
ชนะเลิศ เด็กชายปภังกร อภิญญานนท์
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กชายธนกฤต สุนทรเวชพงษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กชายบุญทานต์เกียรติ ทวีสันติกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เด็กชายสิรเศรษฐ์ เตชะสมบูรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 เด็กชายธนศิษฎ์ เจียมศรีมงคล

 

ประเภทพรีโลว์คิวมัธยม

ประเภทพรีโลว์คิวมัธยม
ชนะเลิศ เด็กชายกฏติน มหาประคุณชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายกฤษฎิ์ ปัจญรัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กชายพรรษกร บุญพลอย
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เด็กชายกฤตพล มหาประคุณชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 เด็กหญิงจิราภา เกียรติกูลขจร

ประเภทพรีโลว์คิวประถม
ชนะเลิศ เด็กชายกฤติเดช อังคประสาทชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กชายปัญญีวีร์ ผลาฤทธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กชายสิรภพ แสงเถื่อน
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เด็กชายรัฐธนินท์ สุวรรณวิสารท
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 เด็กชายธนกฤต วินัยโกศล

Freindship มัธยม
ชนะเลิศ พัทยา 7 มัธยม ทีม 2 ด.ช. พิพัฒน์พล จุไร
ด.ช. อธิวัฒน์ อังศุสิงห์
ด.ช. นันทวัฒน์ อังกาบ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 Go  family มัธยม ทีม 1 ด.ช. กฤตัชญ์ ศิลป์รุ่งธรรม
ด.ช. ธนิก อิสระกาญจน์กุล
ด.ช. ภูริสสะ   วัฒนกิจสุนทร
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 พัทยา 7 มัธยม ทีม 1 ด.ช. นนทกร ทีอาจ
ด.ช. ธนพล นุ่มมีศรี
ด.ช. จิรานุวัฒน์ ทองคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 พัทยา 11 ทีม 1 ด.ช. วิลเลี่ยม  ฟลอยด์  สตีเว่นส์
ด.ช. พิชัยศิลป์ รติภโรทัยกุล
ด.ญ. ปลายฟ้า  รอดภัย
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 พัทยา 7 มัธยม ทีม 3 ด.ช. พงศธร มิ่งแม้น
ด.ช. สุธี คำฟั้น
ด.ช. อุดมชัย คำจิ๋ว

 

Freindship ประถม
ชนะเลิศ พัทยา 7 ทีม 1 ด.ช. เดโชชิต พักโพธิ์เย็น
ด.ช. ภัทรพล ลาภเวที
ด.ช. บารมี ชัดเจน
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 พัทยา 7 ทีม 2 ด.ช. นิธิกร สุโขใจ
ด.ช. รัฐภัทร ชะโรธร
ด.ช. กวิน ปั้นประสงค์
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 KPS-3 ด.ช. วิชช์ วิทยานุลักษณ์
ด.ช. จิรสิน  จารุอาภรณ์ประทีป
ด.ช. ปภินวิช ปัจญรัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระยองน่ารัก-5 ด.ช. ธนภัทร บุญฟ้าประทาน
ด.ญ. ปุณิกา สุนทรเวชพงษ์
ด.ญ. วีรกานต์   เจริญงามวงศ์วาน
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 KPS-2 ด.ช. พิชาภพ เชี่ยวชาญ
ด.ช. วรวรรธน์ สุวรรณสกนธ์
ด.ช. ไทยธรรม ชาญโลหะ