Tag Archives: สอบวัดระดับฝีมือ

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

การเล่นหมากต่อเตรียมตัวไปสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

การสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1/2561

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดงานการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1/2561 ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อาคาร 2 คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 3

การสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม แห่งภาคตะวันออก

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมกีฬาหมากล้อม จังหวัดชลบุรี สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี และ ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา จะการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม แห่งภาคตะวันออก ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ. ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา ชั้น 4 โดยมีการสอบแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ดั้ง 2. High Kyu (ระดับฝีมือ 1-4 คิว) 3. ระดับ Low Kyu (ระดับฝีมือ 5-8 คิว)