Tag Archives: สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม

GO THAILAND EXAMINATION สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม

รับสมัครการสอบ”วัดระดับฝีมือ”หมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

 

 

 

 

 

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2/2560

สมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดงานการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2/2560 ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 การแข่งขันครั้งนี้มีประเภทการแข่งขันทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท Kyu และ ประเภท Dan โดยมีน้องๆ นักหมากล้อมกว่า 140 คน เข้าร่วมการสอบในครั้งนี้

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1/2560

ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดงานการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1/2560 ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน  2560 การแข่งขันครั้งนี้มีประเภทการแข่งขันทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท Kyu และ ประเภท Dan โดยมีน้องๆ นักหมากล้อมกว่า 130 คน เข้าร่วมการสอบในครั้งนี้