โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 154 ดำจับกินขาว

โจทย์ 153 ดำจับกินขาว

โจทย์ 152 ดำจับกินขาว

โจทย์ 151 ดำจับกินขาว

โจทย์ 150 ดำจับกินขาว

โจทย์ 149 ดำจับกินขาว

โจทย์ 148 ดำจับกินขาว

โจทย์ 147 ดำจับกินขาว

โจทย์ 146 ดำจับกินขาว

โจทย์ 145 ดำจับกินขาว