3 ตัวแทนไทย สู้ศึกการแข่งขันหมากล้อม Asian University Go Tournament 2018

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันหมากล้อมคัดเลือกตัวแทนเพื่อลงแข่งขันหมากล้อมรายการ Asian University Go Tournament 2018 การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในครั้งนี้จัดขึ้นวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จนได้นักกีฬาหมากล้อมตัวแทนประเทศไทยทั้ง 3 คน เพื่อลงแข่งขันหมากล้อม Asian University Go Tournament 2018 ที่จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายโอฬาร  โรจนะบุรานนท์ (ขวา)
จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายกฤษฎิ์  แจ่มขจรเกียรติ (ซ้าย)
จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รางวัลรองชนะิลศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายณัฐวัชร์  พ่อค้า (กลาง)
จากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต