โจทย์ 93 ดำจับกินขาว (โคะ)

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 93 ดำจับกินขาว (โคะ)

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

โคะ

ดำ 1        เดินท่านกกระเรียน ลดพื้นที่สร้างห้องของขาว

ขาว 2      ต่อออกเตรียมตัดดำ 1

ดำ 3        กระโดดหนึ่งสกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 4      อาตาริดำ 1 และ 3 เปิดโคะเดินเพื่อรอด

 

ใจไม่กล้าพอ

ดำ 1        เดินท่านกกระเรียน ลดพื้นที่สร้างห้องของขาว

ขาว 2      ต่อออกเตรียมตัดดำ 1

ดำ 3        ต่อออกเตรียมเชื่อมหมาก

ขาว 4      อาตาริดำสองเม็ดตัดดำไม่ให้เชื่อมหมาก

ดำ 5        อาตาริขาว 5

ขาว 6     จับกินดำสองเม็ดเดินเพื่อรอด